دستگاه مونزونیت

دستگاه مونزونیت,

ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ اﯾﺰوﺗﻮپ ﺷﻨﺎﺳﯽ - مجله زمین شناسی اقتصادی - دانشگاه فردوسی مشهد

11 مه 2013 . ﺳﺎزي و ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﺎﻧﯽ. ﺳﺎزﯾﻬﺎي ﻗﻠﻊ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪﻫﺎي اﺣﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮﺗﺎﺳﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ . ﺑﺮاﺳـﺎس. ﺳﻦ. ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ. روش. U-Pb. در ﮐﺎﻧﯽ زﯾﺮﮐﻦ، ﺳﻦ ﺗﻮده. ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺰوﻧﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎ. ﻧﯽ. ﺳﺎزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼﺗﻪ ... ﺑــﺎ دﺳــﺘﮕﺎه. 6-collector. Finnigan MAT 261 Thermal Ionization Mass. Spectrometer. در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻟﺪر ﮐﻠﺮادو. (. اﻣﺮﯾﮑـﺎ. ) اﻧﺠـﺎم. ﺷـﺪ . ﻧﺴﺒﺖ. 87Sr/86Sr. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه.


ﺑﺎد آ ﻫﻼك اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﺗﻮده ﺳﻨﺠﯽ و ﭘﺘﺮوژﻧﺰ

22 مه 2013 . ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ داﺳـﯿﺖ، آﻧـﺪزﯾﺖ و ﺑﺎزاﻟـﺖ،. ﺳـﻨﮕﻬﺎي رﺳـﻮﺑﯽ. آﻫﮑ. ،ﯽ. ﺳﻨﮕﻬﺎي دروﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﻮرﯾﺖ، ﮐﻮارﺗﺰدﯾﻮرﯾﺖ، ﻣﻮﻧ. ﺰودﯾﻮرﯾﺖ،. ﮐﻮارﺗﺰ ﻣﻮﻧﺰوﻧﯿﺖ،. ﮔﺮاﻧﻮدﯾﻮرﯾﺖ و ﮔﺮاﻧﯿﺖ و. واﺣﺪﻫﺎي .. دﺳـﺘﮕﺎه. Ionization Mass Spectrometer. 6 Collector. Finnigan MAT 261 Thermal. در داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﻠــﺮادوي. اﻣﺮﯾﮑﺎ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﯽ. ﺗﻮده. ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي و ﺳﻨﮕﻬﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ. اﻟﻒ.


اصل مقاله - فصلنامه علوم زمین

کوارتزمونزودیوریت، مونزونیت، کوارتز مونزونیت و دیوریت هستند. سنگ های این توده از نظر درجه اشباع . از این توده هاي نفوذي نمونه برداري انجام گرفت و GPS ماهواره اي و دستگاه. نمونه هاي برش نازک آنها با استفاده از . مونزونیت و گرانیت و سینیت آلکالن و به ندرت در محدوده مونزونیت ساب آلکالن و. دایك میکروگابرویی نفوذ کرده در آنها نیز.


Quartz Extraction

May 20, 2011 . Extreme high purity Quartz gently extracted from a clay wad at my home two days after discovery. Private location.


ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ اﯾﺰوﺗﻮپ ﺷﻨﺎﺳﯽ - مجله زمین شناسی اقتصادی - دانشگاه فردوسی مشهد

11 مه 2013 . ﺳﺎزي و ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﺎﻧﯽ. ﺳﺎزﯾﻬﺎي ﻗﻠﻊ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪﻫﺎي اﺣﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮﺗﺎﺳﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ . ﺑﺮاﺳـﺎس. ﺳﻦ. ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ. روش. U-Pb. در ﮐﺎﻧﯽ زﯾﺮﮐﻦ، ﺳﻦ ﺗﻮده. ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺰوﻧﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎ. ﻧﯽ. ﺳﺎزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼﺗﻪ ... ﺑــﺎ دﺳــﺘﮕﺎه. 6-collector. Finnigan MAT 261 Thermal Ionization Mass. Spectrometer. در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻟﺪر ﮐﻠﺮادو. (. اﻣﺮﯾﮑـﺎ. ) اﻧﺠـﺎم. ﺷـﺪ . ﻧﺴﺒﺖ. 87Sr/86Sr. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه.


( ﮔﻨﺎﺑﺎد ) ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﺷﺮق ﻧﺠﻢ آﺑﺎد ﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻣﯿﻦ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﻮد - زمین شناسی کاربردی .

8 ژوئن 2011 . زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 90. ،ﺷﻤﺎره. 1. ﺟﻠﺪ. 1. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﺗﻮده. ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﮔﺮاﻧﻮدﯾﻮرﯾﺘﯽ و ﻣﻮﻧﺰوﻧﯿﺘﯽ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺠﻢ آﺑﺎد. (. ﮔﻨﺎﺑﺎد. ) ﮐﻪ ﺑﻪ روش ذوب ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ. ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه. ICP-MS. در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. Acme Lab. Canada. ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ در ﺟﺪول. 2(. ) ﮔﺰار. ش ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻤﻮدار. ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ. ﺑﯿﻮﺗﯿﺖ ﮔﺮاﻧﻮدﯾﻮرﯾﺖ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎزاﻟﺖ. ﻫﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ. (. MORB. ) ﺗﺮﺳﯿﻢ. ﺷﺪ.


سنگ شناسی و ژئوشیمی دایک های مزوکرات و . - فصلنامه علوم زمین

و ICP-MS و میزان عناصر کمیاب به روش ICPOES 735 و با استفاده از دستگاه. به آزمايشگاه زرآزما ماهان در AGILENT SERIES 4500 با استفاده از دستگاه. ، از سری استاندارد های سنگیG1 کرمان فرستاده شده است. .. در گستره تغییرات ترکیبی از مونزونیت و مونزوديوريت، کوارتزمونزوديوريت. و نمونه های پیکره اصلی در محدوده گرانیت و.


معادن سنگهای قیمتی افغانستان | Pajhwok Afghan News

18 ا کتبر 2017 . همچنین شاه مقصود سبب تقویت گرده، قلب، سیستم عصبی و دستگاه گردش خون می‌شود. سختی سنگ شاه مقصود۵،۵ بوده نور آز آن می گذرد. جواهر فروشان، از این سنگ تسبیح می سازند. خرید این تسبیح ها در ایران بین ۲۵۰۰۰-۷۵۰۰۰ تومان در کشورهای عربی ۱۰۰- ۲۵۰دالر میباشد. تسبیح ها ۳۳ دانه ای و ۱۰۱ دانه ای ساخته میشود.


تاریخچه معادن | Pars Mineral

در معدنکاری نوین ارتباط سه دستگاه در معادن روباز از اهمیت خاصی برخوردار است و به آن مثلث طلایی ماشین‌آلات اصلی معدن گفته می‌شود که در راس آن سیستم بارگیری و در دو راس دیگر سیستم .. اين كانسارهاي اسكارن معمولاً همراه با توده هاي استوك و يا دايك مانند با تركيب گرانوديوريت يا كوارتز مونزونيت و ندرتاً گرانيت يافت ميشوند.


اکتشاف معدن زمین شناسی اقتصادی(لاهیجان) - معرفی ناهنجاری اورانیوم .

از لحاظ لیتولوژی سنگ های این محدوده بیشتر از نوع آذرآواری اند که توده کوارتز مونزونیتی ده سیاهان در آن ها نفوذ کرده است و منطقه را به شدت دگرسان کرده است. . عملیات کنترل زمینی با استفاده از دستگاه سنتیلومتری جهت اندازه گیری تابش رادیواکتیو واحد ای سنگی در محدوده ناهنجاری انجام شده و بر اساس ان تعداد 10 برداشت از نقاط مختلف.


معدن مس سونگون ورزقان

اين كانسار از نوع نهشته هاي پرفيري مس بوده ورگچه هاي درهم پر عيار درتوده نيمه عميق مونزونيت پر فيري متمركز شده اند. سنگ هاي درونگير . پس از حفر چالهاي انفجاري توسط دستگاه هاي حفاري عمليات خرج گذاري وانفجار چالها با استفاده از آنفو،ديناميت،نانل،فتيله كرتكس ،فتيله كند سوز و چاشني معمولي صورت مي پذيرد. پس از عمليات.


فصلنامه علوم زمين، شماره 95 - Magiran

12 جولای 2015 . اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است. کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد. پشتيبانی سايت magiran (در ساعات اداری): 77512642 021 تهران، صندوق پستی 111-15655 فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد.


اعضاي هيأت علمي: حبیب الله قاسمی - دانشگاه صنعتی شاهرود

شرح مختصر: سوابق علمی: ديپلم علوم تجربي در سال 1364 از دبیرستان نمونه توحید(دانشگاه) شیراز با معدل 33/18 کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1368 با معدل 68/17 کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژِی از دانشگاه تهران در سال 1371 با معدل 32/17 دکتری تخصصی زمین شناسی گرایش پترولوژی.


اصل مقاله (259 K)

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﺮﺩ. ﻛﻦ، ﺧﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫـﺎﻱ ﺳـﻨﮓ ﺭﺍ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺎﺏ. ﻛﺮ. ﺩﻥ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎﺭﻳﻨﻠﻲ ﺑﻴﻜﺮ. ۳. ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ. ﺑﻨﺪﻳﻢ ﺗـﺎ ﮔـﺎﺯ ﺭﺍﺩﻭﻥ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻭ. ﺍﭘﺎﺷـﻲ ﺯﻧﺠﻴـﺮﺓ. ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﻭ . ﻣﻮﻧﺰﻭﻧﻴﺖ. Afs+Plg+Cpx+Bt. Ap + Opaq. A-8. ﺧﺮﻡ ﺩﺭﻩ. ﻛﻮﺍﺭﺗﺰ ﻣﻮﻧﺰﻭﺩﻳﻮﺭﻳﺖ. Afs+Plg+Cpx+Bt+Cpx. Ap +Ttn+ Opaq +Zrn. A-9. ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ. ﮔﺮﺍﻧﻮﺩﻳﻮﺭﻳﺖ. Afs+Plg+Qtz+Bt.


اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي دار ﻃﺎرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮزوﻻن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺎي زﺋﻮﻟﯿﺖ - نشریه علمی-پژوهشی .

7 آوريل 2012 . ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳـﻨﮓ. ﻫـﺎي ﻧﻔـﻮذي ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯿـﺖ،. ﮔﺮاﻧﻮدﯾﻮرﯾـﺖ و ﻣﻮﻧﺰوﻧﯿـﺖ در ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮازات روﻧـﺪ. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻬﺸﺘﻪ. ﻫﺎي اﺋﻮﺳﻦ در داﺧﻞ ﺗﻮف .. ﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و. XRD. ﺑﻌــﺪ از اﻧﺠــﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓــﯽ، ﺗﺠﺰﯾــﻪ ﻓﺎزﻫــﺎي. ﺗﺸﮑﯿﻞ. دﻫﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه. XRD. ﻣـﺪل. Bruker D8. Advance. داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن داﻧﺸﮕﺎ. ه ﺗﻬﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از. 20. درﺻﺪ ﮐﺎﻧﯽ.


دستگاه مونزونیت,

Ceramic World Review Persian 2/2012 by Tile Edizioni -

روباتــک مبــدع دســتگاه حفاظــت از سطــح کاشــی‌ها از آن جا کــه چگونگــی چینش کاشــی‌ها روی یکدیگــر یکی از پر اهمیت‌ترین فرآیندها در حفظ کیفیت سطح .. فلدسپات‌های پالژیوکالز سدیم‌دار ، مانند آلبت و الیگوکالز در ســنگ‌های آذرین درونی با ترکیب اسیدی مثل گرانیت ، پگماتیت ، گرانودیوریت و مونزونیت دیده می‌شود .


سنگ گرانیت نطنز - مرجع سنگ ایران

12 آوريل 2016 . در این تعریف گابرو، بازالت، پگماتیت، شیست، گنیس، سینیت، مونزونیت، آنورتوزیت، گرانودیوریت، دیاباز، دیوریت و بسیاری سنگهای دیگر همه گرانیت نامیده می‌شوند. تمام تصاویر این مقاله، از این دیدگاه گرانیت هستند. کاربردهای گرانیت گرانیت اغلب به صورت سنگ بنا (dimension stone) استخراج می‌شود (سنگ.


Sheet2

5, 10101, حمل و نقل دستگاه يا دستگاههاي حفاري، تجهيزات و افراد بههر كارگاه در جادههاي آسفالتي براي حفاري ماشيني تا200 متر در آبرفت يا سنگ. ... 106, 10724, اضافه بها نسبت بهرديفهاي 010701 تـا 010713 و 010719 تا 010723 در صورتي كه جنس سنگ از نوع بازي و آذرين خنثي مانند گابرو، ديوريت، مونزونيت، سيانيت و يا.


ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ آذرﻳﻦ

ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﮓ ﻫﺎي آذرﻳﻦ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻛﺎﻧﻲ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﻌﺪاً ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ .. ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﻧﺰوﻧﻴﺖ. -. ﻻﺗﻴﺖ : ﺳﻨﮓ ﻓﻠﺴﻴﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ،. ﭘﻼژﻳﻮﻛﻼزﻫﺎي ﺣـﺪ واﺳـﻂ ﻣﺴـﺎوي ﻳـﺎ ﺑـﻴﺶ از ﻓﻠﺪﺳـﭙﺎﺗﻬﺎي. ﭘﺘﺎﺳﻴﻚ اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻲ. ﻛﻮارﺗﺰ و ﻓﻠﺪﺳﭙﺎﺗﻮﺋﻴﺪﻫﺎ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺪ ﻛﺎﻧﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ. 5. ) ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﻧﺎﻟﻴﺖ.


فصل اول - سازمان برنامه و بودجه

3 فوریه 2018 . ﻄﺢ ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮارت و ﺗﻔﺎوت. ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﺑﯿﻦ اﺟﺰاي ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﺧﺘﻪ درﻣﯽ. آﯾﺪ. ﺳﻨﮓ. ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺑﺮش و ﺻﯿﻘﻞ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧ. ﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده. ﻣﯽ. ﺷﻮد. از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺠﺎري ﮔﺮاﻧﯿﺖ، ﺳﯿﻨﯿﺖ، ﮐﻮارﺗﺰ، ﻣﻮﻧﺰوﻧﯿﺖ، ﮔﺮاﻧﻮدﯾﻮرﯾﺖ، ﮐﻮارﺗﺰ دﯾﻮرﯾﺖ و دﯾﻮرﯾﺖ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي آذرﯾﻦ. دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در اﺻﻄﻼح.


سنگ شناسي

دستگاه مندليف تنها ارزش نماياندن يک نمايه نظرى را ندارد، بلکه پيوستگيهاى حقيقى بين عنصرها را نشان مى‌دهد. پيوستگيهايى که همانندى يا ناهمانندى و مهاجرت عنصرها را در زمين ثابت مى‌کند. بطور خلاصه ، اين رده‌بندى در واقع براى کارهاى اکتشافى ، راهنماى ارزشمندى است. هر بار که يک دانشمند در بيان تفصيل پديده‌هاى طبيعى متوجه.


Page 1 پژوهشهای دانش زمین، سال پنجم، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۳، صفحات .

کوارتزمونزونیت و مونزونیت تقسیم کرد. کوارتز مونزودیوریت: کانیهای اصلی تشکیل. دهنده کوارتز . مونزونیت: این سنگها بخش روشن و تفریق یافته. توده را شامل میشوند. بافت چیره هیپیدیومورف. گرانولار می باشد. .. دگرسانی: بر مبنای بررسیهای صحرایی،. میکروسکوپی و دستگاه پراش پرتو ایکس. دگرسانیهای مرتبط با کانه.


عـلـوم زمــیــن - سنگها وکاربرد مهندسی آنها

تـاب فشـاری سنـگ عبارت است از حاصل اعمال نیروی عمودی بر واحد سطح تا حد شکستن آن ، معمولاً برای اندازه گیـری تاب فشاری سنگ نمونه ای استوانـه ای با متـه تـو خـالی از سنـگ جدا می کنندو در زیر دستــگاه تعیین مقاومت فشاری، تاب فشاری آن تعیین می شود.ارتفاع نمونـه آزمـایشی آن بایـد دو برابر قـطـر آن باشد.در صورتی که این نسبت.


فوائد سنگها - PaperPdf

8 فوریه 2018 . فوائد سنگها,خواص طبي سنگها,خواص طبي الماس,خواص طبي ياقوت,خواص طبي زمرد,خواص طبي مرواريد,فوائد سنگها:بسياري از مردم به سنگها و جواهرات صرفاً از ديد زيور آلات و زيبايي و با قيمت و ارزش آن مي نگرند. اما. | 10004561 مقاله PDF.


زمین شناسی برای همه - آتشفشان چیست؟

سنگ لاتیت: معادل آتشفشانی سنگ مونزونیتی که در مقایسه بازالت و آندزیت، دارای فلدسپار غنی از پتاسیم می باشد. سری ماگمایی: سنگهای آتشفشانی شامل سریهای تولئیتی، کالکوآلکالن، ... در پیشگویی فورانها ، شناخت زمین شناسی دستگاه آتشفشان امری اساسی است. با بررسی تاریخچه فورانهای مختلف و تعیین سن دقیق یک.


Pre:شانگهای 250x750 دندان پلیت ثابت
Next:کلسیم فرز فلدسپات