دستورالعمل معدن

قوانین و بخشنامه های معدن :: - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان

هدف از تدوین این آیین نامه پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن سازی محیط کار در معادن می باشد، لذا این آیین نامه به استناد ماده 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. اصلاحیه مصوبه مورخ 25/01/93 شورایعالی معادن. شماره 60/48786. دستورالعمل درجه بندی منابع و کانسارهای مواد معدنی در فعالیت های.


دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري و ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن روﺑ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري و ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي. ﺷﻴﺐ. ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز. ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ در اﻧﺘﺸﺎرات. ﻣﻌﺎوﻧ. ﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳ. ﻴﺲ. ﺟﻤﻬﻮر. 538 ? 22. وزارت ﺻ. ﻨﺎﻳﻊ وﻣﻌﺎدن. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ. دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن .mim. ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن. اﻣﻮر اﻧﺘﺸﺎرات .ime.


دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻘﻒ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج در ﻛﺎرﮔﺎه - سازمان نظام مهندسی معدن

ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻘﻒ. در ﻛﺎرﮔﺎه. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج. ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ ﻧﺸﺮﻳﻪ در اﻧﺘﺸﺎرات. ﻣﻌﺎوﻧ. ﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳ. ﻴﺲ. ﺟﻤﻬﻮر. 553 ? 29. و. زارت. ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ. دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن .mim. اﻧﺘﺸﺎرات. ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن.


امور سازمانی - مجله نظام مهندسی معدن

بخشنامه لزوم دارا بودن پروانه اشتغال و موارد استثنا سال 1389 برای انجام امور فنی در فعالیت های معدنی. ابلاغیه پذیرش رشته های جدید در سازمان نظام مهندسی معدن. دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی سازمان نظام مهندسی. گزارش گردهمایی فصلی سازمان نظام مهندسی استان ها. اخبار سازمانی.


قوانین معدنی | خانه معدن ایران

4- نظام مهندسی معدن. برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید. 5- نحوه اجرای ماده 8 قانون معادن و ماده 21 آیین نامه اجرایی. برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید. 6- دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع معدنی و فلزی. برای مطالعه جزئیات اینجا را کلیک کنید. 7-راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی و نما.


راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن كاران - وزارت بهداشت

عنوان گایدالین: راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن كاران. - كد الزامات: 2050202 -0804 -1. - تعداد صفحات: 48. از جناب آقاي دكتر محمد جواد جعفري كه در تهيه این پيش نویس زحمات زیادي را متقبل ش ده اند. صميمانه سپاسگزاري مي گردد. کمیته فنی تدوین راهنما. مرکز سالمت محیط و کار: تهران-خيابان حافظ تقاطع جمهوری- وزارت بهداشت، درمان.


سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:: آیین نامه / قوانین و مقررات .

هرگونه محاسبه حقوق دولتی معادن برابر استخراج واقعی مطابق با تبصره 7 ماده 14 قانون معادن فقط مربوط به موارد خارج از ید موضوع ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن بوده و قابل بررسی و طرح در شورای معادن(وفق بند ت تبصره 3 ماده 12 ) میباشد. طبقه بندی: قوانین و بخشنامه ها و دستور العمل های حوزه معدن.


دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻘﻒ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج در ﻛﺎرﮔﺎه - سازمان نظام مهندسی معدن

ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻘﻒ. در ﻛﺎرﮔﺎه. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج. ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ ﻧﺸﺮﻳﻪ در اﻧﺘﺸﺎرات. ﻣﻌﺎوﻧ. ﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳ. ﻴﺲ. ﺟﻤﻬﻮر. 553 ? 29. و. زارت. ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ. دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن .mim. اﻧﺘﺸﺎرات. ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن.


دستورالعمل معدن,

ابلاغ دستورالعمل ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره . - نظام مهندسی معدن

دیدار نوروزی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن با دکتر کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو · اولین آزمون صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال اعضای حقیقی سازمان در رسته پی جویی و اکتشاف و استخراج معدن · میزهای صندوق بیمه سرمایه گذاری در فعالیت‌های معدنی، رسما فعالیت خود را آغاز کردند. بانکهاي مرتبط.


بانک صنعت و معدن-مبارزه با پولشویی

دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر · دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری · دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری · دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزة نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی · دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و.


دستورالعمل جدید واردات خودرو منتشر شد - ایسنا

13 دسامبر 2016 . دستورالعمل جدید واردات خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و در مرحله بررسی و تصویب نهایی است منتشر شد.


دستورالعمل معدن,

صدور گواهی فعالیت - سازمان توسعه تجارت

این دستورالعمل براساس ماده «۴» قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی قانون. مذکور، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو وآیین نامه اجرایی آن به آیین نامه ضوابط فنی واردات. خودرو و اصلاحیه آن، باتوجه به ضرورت ساماندهی نمایندگان شرکتهای خارجی توسط وزارت صنعت،. معدن و تجارت ، بشرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:.


راهنما - وزارت صنعت ، معدن و تجارت

o اولويت اصلي پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل، آن دسته از بنگاه¬هاي توليدي کوچک و متوسط است که عمدتاً داراي مشکلات نقدينگي بوده و از لحاظ ظرفيت توليد، دانش¬فني، توان مديريت و بازار، مشکلي که مانع راه¬اندازي يا افزايش توليد باشد، نداشته و با دريافت اين تسهيلات قادر به راه¬اندازي سريع و ايجاد اشتغال جديد باشند.


بخشنامه و دستورالعمل - خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

۱-اهم جرائم و مجازات های مندرج در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶ ۲- مجازات ارتکاب جرایم و تخلفات موجب بیماری اسیب یا مرگ ناشی از عدم رعایت استاندارد کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۶ ۳- ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تاسیس و.


دستور العمل و متمم آن صادره از وزارت صنعت معدن تجارت | انجمن تخصصی .

آیین نامه ها و دستو العمل ها جهت صدور و تمدید پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور.


ایرنا - دستورالعمل شناسایی و تامین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی .

21 ژانويه 2018 . تهران - ایرنا - »محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از بنگاه های خرد، کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه اصناف تولیدی فعالیت می کنند، دستورالعمل شناسایی و تامین مالی بنگاه های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی را ابلاغ کرد.


ایرنا - دستورالعمل جدید واردات خودرو ابلاغ شد/ امتیاز برای خودروسازان .

30 دسامبر 2017 . به گزارش شبکه پیام رسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس این دستورالعمل واردات خودرو سواری، با توجه به ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال 1388 منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت‌های کافی و لازم برای ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه‌های لازم از وزارت صنعت،معدن و تجارت است.


ابطال ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه صدور - روزنامه رسمی

14 ژانويه 2018 . یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با موضوع: «ابطال ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال.


دستورالعمل صدور پروانه بهره برداري

ﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت. ﻣﺎده. -1. ﻫﺪف. اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري و. اﻋﻤﺎل. ﺳﺎﻳﺮ. اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. ﻣﺎده. - 2. ﺗﻌﺎرﻳﻒ. ﺗﻌﺮﻳﻒ. واژه ﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن. اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﻌﺎدن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه. -1. ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه. 1. ﻣﺎده. ) 6(. ﻗﺎﻧﻮن. اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن،. اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮد. اري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻛﺘﺸﺎف ﻧﺪارد ﻟـﻴﻜﻦ. ﺑـﺎ. اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و. ﻛﺸﻒ ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ.


سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی |

ششمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی در روز پنجشنبه مورخ 96/12/10 در محل سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی برگزار خواهد شد و اعضایی می توانند در انتخابات شرکت . 5-بیست و سومین جلسه کمیته دستورالعمل ها · 6-بیانیه خط مشی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت.


Tejaratbank:: بخش صنعت و معدن

معرفی خدمات. شما اینجا هستید. معرفی خدمات تسهیلات و تعهدات بخش صنعت و معدن. (جزئیات). جزئیات. بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی · بخش صنعت و معدن · بخش ساختمان · بخش خدمات و پیمانکاری · بخش بازرگانی · بخش اشخاص · گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی · صدور ضمانتنامه ها · طرح های تسهیلاتی. بخش صنعت و معدن.


دستورالعمل معدن,

دستورالعمل بهره برداری از زمين، اعيانی و تاسيسات شهرك ها و نواحی .

وزارت صنعت، معـدن و تجـارت. سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران. 27. فصل اول. بهای حق بهره برداری از زمين، اعيانی، تاسيسات و امكانات زيربنائی شهرك ها و نواحی صنعتی. بـه منظـور تعييـن قيمت حـق بهره بـرداري از زمين، اعيانـي و تاسيسـات تمامي شـهركها و نواحي صنعتي و فـروش اعياني - مـاده1. مجتمـع هـاي فنـاوري اطالعـات و.


خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران | دستورالعمل طرح رونق تولید .

29 مه 2017 . دستورالعمل تامین مالی بنگاه های تولیدی، صنعتی و معدنی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال1396.


خانه معدن خراسان جنوبی > قوانین معدنی > قوانین

سایر فایل های قوانین (مستخرج از سایت خانه معدن ایران). آیین نامه اجرایی قانون معادن. برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید. قانون اصلاح قانون معادن. برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید. نحوه اجرای ماده 8 قانون معادن و ماده 21 آیین نامه اجرایی. برای مطالعه جزییات اینجا را کلیک کنید. دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره.


آیین‌نامه اجرایی قانون معادن - روزنامه رسمی

7 جولای 2013 . تبصره۲ـ در موارد خاص با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، مساحت بیشتری برای اکتشاف مواد معدنی تعیین می‌شود. تبصره۳ـ مساحت پروانه اکتشاف برای گروه شش با توجه به حداکثر سقف تعیین شده به شرط پیوستگی محدوده و براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود. ماده۱۳ـ دارنده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش موظف.


Pre:A35 بخار اتوکلاو مقاومت بتن هوادهی
Next:بازالت سنگ شکن