وزارت معدن انفجار خط لوله مقررات امنیت عمومی

حریم اختصاصی خطوط انتقال گاز - استانداردهاي نفت وگاز

4 مه 2015 . ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻠـﻲ ﮔـﺎز اﻳـﺮان در ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي وزارت ﻧﻔـﺖ. (IPS). و در ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ از .. مقررات حریم خطوط انتقال گاز در مجاورت خطوط لوله نفت و آب ، معادن ، تقاطع با. رودخانه ها و فعالیتهاي خطرناك ... در صورت وقوع انفجار ، آتش سوزي و نشت گاز در خط لوله و يا تخليه گاز در. زمان. عمليات ، آثار. مترتب.


حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت ابنيه.pdf793.714 KB

شرکت ملی گاز و به حداقل رساندن خسارات ناشی از نشت گاز، انفجار، آتش سوزی . ب ) پیشگیری یا کاهش صدمات . این مقررات بر مبنای قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب. سی و یکم خرداد ۱۳۵۰ . ضمنا قوانین و مقررات حریم سایر سازمانها از جمله وزارت راه و ترابری و وزارت نیرو در این. مقررات ملحوظ گردیده اند .


ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره. 410. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي. وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ... ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر. " ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺎ در ﺟﻠﻮي ﺷﻴﺸﻪ و ﻋﻘﺐ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻧﺼﺐ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮدن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣ. ﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . -17. ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺘﻤﺎً داراي.


وزارت معدن انفجار خط لوله مقررات امنیت عمومی,

عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن - اداره کل نظارت بر نشر و .

رشتۀ معدن. گروه مواد و فرآوری. شاخۀ فنی و حرفه ای. پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه. عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن. 1396 ... ضوابط و مقررات ایمني در زمان انفجار . ... براي اين كار نقاط هم ارتفاع را بر روي نقشه به همديگر وصل نموده و خطوط تراز را ترسيم. مي كنيم. فیلم: نحوه كار با میر و دوربین ترازیابي. مثال. نقاط ارتفاعي روي زمین،.


وزارت صنعت، معدن و تجارت:: آیین نامه / قوانین و مقررات > مقررات حوزه .

هر سازمانی بر اساس حوزه کسب و کار و زمینه فعالیت خود، دارای قوانین و مقررات مربوط و یا مصوبات و آیین نامه های مطروحه در کمیسیون های داخلی خود می باشد. سرویس مدیریت قوانین و مقررات در چهارچوبی ساخت یافته به راهبر پورتال اجازه خواهد داد تا قوانین، مقررات و مصوبات موجود را بر اساس موضوعات، محدوده شمول، تاریخ تصویب و .


وزارت صنعت، معدن و تجارت:: آیین نامه / قوانین و مقررات

هر سازمانی بر اساس حوزه کسب و کار و زمینه فعالیت خود، دارای قوانین و مقررات مربوط و یا مصوبات و آیین نامه های مطروحه در کمیسیون های داخلی خود می باشد. سرویس مدیریت قوانین و مقررات در چهارچوبی ساخت یافته به راهبر پورتال اجازه خواهد داد تا قوانین، مقررات و مصوبات موجود را بر اساس موضوعات، محدوده شمول، تاریخ تصویب و .


امید به صلح و ثبات با آغاز پروژه خط لوله گاز «تاپی» | Euronews

17 دسامبر 2015 . به دلیل ناآرامی های افغانستان، برنامه ساخت خط لوله گاز تاپی برای نزدیک به بیست سال به تاخیر افتاد. با این حال داود شاه صباح وزیر معادن و پترولیوم افغانستان می گوید که این کشور تمام اقدامات لازم را برای امنیت این خط لوله انجام می دهد: «ما با موفقیت شرایط امنیتی برای اجرای بزرگترین پروژه های استخراج معدن در.


1039. Neighbore & Oil & Gas Ins. Crossing Safety. RG

ﻣﻘﺮرات. اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن. -. ﻋﺒﻮر از. ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت. در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ،. ﮔﺎز و . Sheet 5 of 36. Year. Rev. Ser. No. Type. Discipline. Project. Department. Company. 92. 00. 1039. RG. HSE. OO. 020. IGEDC. اﻟﻒ. -. ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﺑﻨﯿﻪ،. ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت. و اراﺿﯽ اﻃﺮاف ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ. ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﺎز، اﻧﻔﺠﺎر و آﺗﺶ ﺳﻮزي. ب. -. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي.


اهم عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان استقرار دولت

31 آگوست 2015 . اهم عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان استقرار دولت. گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، گزارش عملکرد به شرح زیر است: شاخص های کلان.


خط لوله‌ گاز تاپی تا چهار ماه آینده به افغانستان می‌رسد - FarsNews .

3 ا کتبر 2017 . میرویس ناب، سفیر افغانستان در ترکمنستان گفت که خط لوله‌ گاز پروژه‌ گاز تاپی تا چهار ماه آینده به مرز افغانستان می‌رسد. به گزارش خبرنگار سایت . از سوی دیگر، وزارت معادن و نفت پترولیم افغانستان از آمادگی‌ها برای آغاز کار عملی این پروژه پس از تکمیل شدنش در ترکمنستان اطمینان داده است. عبدالقدیر مطفی،.


حریم اختصاصی خطوط انتقال گاز - استانداردهاي نفت وگاز

4 مه 2015 . ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻠـﻲ ﮔـﺎز اﻳـﺮان در ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي وزارت ﻧﻔـﺖ. (IPS). و در ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ از .. مقررات حریم خطوط انتقال گاز در مجاورت خطوط لوله نفت و آب ، معادن ، تقاطع با. رودخانه ها و فعالیتهاي خطرناك ... در صورت وقوع انفجار ، آتش سوزي و نشت گاز در خط لوله و يا تخليه گاز در. زمان. عمليات ، آثار. مترتب.


حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت ابنيه.pdf793.714 KB

شرکت ملی گاز و به حداقل رساندن خسارات ناشی از نشت گاز، انفجار، آتش سوزی . ب ) پیشگیری یا کاهش صدمات . این مقررات بر مبنای قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب. سی و یکم خرداد ۱۳۵۰ . ضمنا قوانین و مقررات حریم سایر سازمانها از جمله وزارت راه و ترابری و وزارت نیرو در این. مقررات ملحوظ گردیده اند .


ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره. 410. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي. وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ... ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر. " ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺎ در ﺟﻠﻮي ﺷﻴﺸﻪ و ﻋﻘﺐ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻧﺼﺐ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮدن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣ. ﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . -17. ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺘﻤﺎً داراي.


وزارت صنعت، معدن و تجارت:: آیین نامه / قوانین و مقررات > مقررات حوزه .

هر سازمانی بر اساس حوزه کسب و کار و زمینه فعالیت خود، دارای قوانین و مقررات مربوط و یا مصوبات و آیین نامه های مطروحه در کمیسیون های داخلی خود می باشد. سرویس مدیریت قوانین و مقررات در چهارچوبی ساخت یافته به راهبر پورتال اجازه خواهد داد تا قوانین، مقررات و مصوبات موجود را بر اساس موضوعات، محدوده شمول، تاریخ تصویب و .


وزارت صنعت، معدن و تجارت:: آیین نامه / قوانین و مقررات

هر سازمانی بر اساس حوزه کسب و کار و زمینه فعالیت خود، دارای قوانین و مقررات مربوط و یا مصوبات و آیین نامه های مطروحه در کمیسیون های داخلی خود می باشد. سرویس مدیریت قوانین و مقررات در چهارچوبی ساخت یافته به راهبر پورتال اجازه خواهد داد تا قوانین، مقررات و مصوبات موجود را بر اساس موضوعات، محدوده شمول، تاریخ تصویب و .


امید به صلح و ثبات با آغاز پروژه خط لوله گاز «تاپی» | Euronews

17 دسامبر 2015 . به دلیل ناآرامی های افغانستان، برنامه ساخت خط لوله گاز تاپی برای نزدیک به بیست سال به تاخیر افتاد. با این حال داود شاه صباح وزیر معادن و پترولیوم افغانستان می گوید که این کشور تمام اقدامات لازم را برای امنیت این خط لوله انجام می دهد: «ما با موفقیت شرایط امنیتی برای اجرای بزرگترین پروژه های استخراج معدن در.


1039. Neighbore & Oil & Gas Ins. Crossing Safety. RG

ﻣﻘﺮرات. اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن. -. ﻋﺒﻮر از. ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت. در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ،. ﮔﺎز و . Sheet 5 of 36. Year. Rev. Ser. No. Type. Discipline. Project. Department. Company. 92. 00. 1039. RG. HSE. OO. 020. IGEDC. اﻟﻒ. -. ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﺑﻨﯿﻪ،. ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت. و اراﺿﯽ اﻃﺮاف ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ. ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﺎز، اﻧﻔﺠﺎر و آﺗﺶ ﺳﻮزي. ب. -. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي.


اهم عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان استقرار دولت

31 آگوست 2015 . اهم عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان استقرار دولت. گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، گزارش عملکرد به شرح زیر است: شاخص های کلان.


معاون وزیر نفت: قصد از انفجار خطوط لوله گاز در ۲۲ بهمن، ایجاد بحران بود

9 جولای 2012 . ازجمله دو روز پس از انفجار ۲۰ فروردین، پرویز سروری، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اظهار اینکه «گروهک‌های تروریستی با خرابکاری در خط لوله انتقال گاز استان قم به دنبال ایجاد ناامنی در مسیر انتقال انرژی هستند»، از جلسه ویژه با حضور مسئولان امنیتی، انتظامی و وزارت نفت برای.


نظام حمل و نقل افغانستان نقطه وصل آسیا - BBC Persian - BBC

28 آگوست 2013 . افغانستان برای اینکه بتواند نقش خود را در منطقه بازی کند گام‌های را در راستای احداث جاده و خط آهن بر داشته و در زمینه قوانین و مقررات هواپیمایی نیز اقدامات را انجام .. چهار کشور ذینفع در این پروژه براساس اعلام وزارت معدن افغانستان در آخرین نشست توافق کرده‌اند که این پروژه در سال ۲۰۱۵ میلادی شروع و تا سال ۲۰۱۷ نیز.


مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل

21 مارس 2015 . تاثیرات اجتماعي پیاز: مقررات غیررسمي مارکیت پیاز در ننگرهار، افغانستان، جولیا مینویا و ادم پین .. امنیتی )وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی( در حمایت از خطوط امنیتی عملیات در داخل برنامه کار مینماید. .. تخمین زده TAPI کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان قرار داد خط لوله گاز.


Untitled

ﻋﺮض اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪث درﯾﺎی ﺧﺰر ﺧﻂ ﺧﻂ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﯾﮑﺼﺪ. و ﭘﻨﺠﺎه ﺳـﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮ. از ﺳﻄﺢ آب. در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آب درﯾﺎ درﺳﺎل. 1342. وﻟﯽ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻂ. ﺑﻪ ﺟﺎده ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻓ ... ﻓﺼﻞ اول. : ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات. ﺗﺒﺼﺮه. -. اﺣﺪاث ﻧﻬﺮ. ﯾﺎ ﺟﻮی و. ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﻔﺖ و. ﮔﺎز. و. ﻧﻈﺎﯾﺮ آن درﺣﺮﯾﻢ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آب و. ﯾﺎ ﺑﺮق ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه از. وزارت ﻧﯿﺮو در. ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ. ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﺷـﻬﺮداری و.


وزارت معادن

کــه اعمــار چهارچــوب لولــه گاز چگونگــی وظرفيــت ســاخت لولــه . معادن و پطرولیم. ارگان نشراتی وزارت معادن و پطرولیم. 2. طبــق ســالهای گذشــته از روز. جیولوجسـتان طـی محفلی پرشـکوه. درتــاالر ریاســت عمومــی ســروی. جیولوجــی تجلیــل بــه عمــل آمــد. در ایــن محفــل کــه بــه اشــتراک .. درایــن نشســت مطــرح کــرد انفجــار در یــک معــدن.


مقررات مرتبط - مقررات مستند/مرتبط

4, 116503, تصويب نامه در خصوص شرايط ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي و نحوه نظارت بر فعاليت آنها, 1397/01/22, 6611/ ... نامه به منظور تمديد مهلت قرارداد خط اعتباري با صندوق توسعه صادرات هند به نمايندگي از سوي دولت براي لازم الاجرا شدن موافقنامه مالي مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي.


Pre:تولید و ماشین آلات تراش های چند منظوره 2000T / H
Next:پودر 60T هیدرولیک مخروطی تولید شده در سنگ ساعت