خشک جدایی مهره پرواز و استخراج

ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎل اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﻴﻨﺎر ردﻳﻒ 74 دﻛﺘ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎدون ﺻﻮت ﺣﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎل و ﺑﺪﻧﻪ ودم در زواﻳﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﭙﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ. ﺷﻲء ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ. 277. 79. د. ﺑﻴﺪآﺑﺎدي. ﻣﻬﺪي ﻣﻴﺮزاﺋﻲ ﺧﺎﻛﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻌﻠﻪ ذرات رﻳﺰ ﺟﺎﻣﺪ. 278. 79 . ﻣﻬﺮ 79. د. ﻓﺮزاد ﺑﺎزدﻳﺪي ﺗﻬﺮاﻧﻲ. ﻣﻬﺪي ﺟﻬﺮﻣﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ. 301. ﻣﻬﺮ 79. د. ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي. ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮي. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ. 302. د.


7000 Harvesters دروﮔﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮ

ﭼﺮﺧﻬﺎ. Standard Tyres-inflation pressures. 80. ﻓﺸﺎر ﺑﺎد. –. ﭼﺮﺧﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد. Radial Tyres. 80. ﭼﺮﺧﻬﺎی رادﯾﺎل. Wheel nut tension. 80. ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﭼﺮخ. Undercarriage. 80 .. SPEED TOO FAST. Blockages. Damaged cane. Short billets. Poor trash extraction. Engine overloaded. ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد. : ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ، ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻧﯽ ﻫ.


رفیق توفیق - بساتین

2 مه 2017 . وی در وصف این حال سرگشتگی به نیکی و زیبایی و با استفاده از اصطلاحات علم ادب، سخن گفته است: «دمی پرواز پروانه دماغ‌های سوخته به دور شمع خیال‌های محال . آمدن از دستگاه دولت صفوی بوده است: «این است که نقش مرادت درست نمی‌نشیند، و همین است که مهره بخت از ششدر سرگردانی و حیرت راه بیرون شدن نمی‌بیند».


ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎل اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﻴﻨﺎر ردﻳﻒ 74 دﻛﺘ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎدون ﺻﻮت ﺣﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎل و ﺑﺪﻧﻪ ودم در زواﻳﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﭙﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ. ﺷﻲء ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ. 277. 79. د. ﺑﻴﺪآﺑﺎدي. ﻣﻬﺪي ﻣﻴﺮزاﺋﻲ ﺧﺎﻛﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻌﻠﻪ ذرات رﻳﺰ ﺟﺎﻣﺪ. 278. 79 . ﻣﻬﺮ 79. د. ﻓﺮزاد ﺑﺎزدﻳﺪي ﺗﻬﺮاﻧﻲ. ﻣﻬﺪي ﺟﻬﺮﻣﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ. 301. ﻣﻬﺮ 79. د. ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي. ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮي. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ. 302. د.


7000 Harvesters دروﮔﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮ

ﭼﺮﺧﻬﺎ. Standard Tyres-inflation pressures. 80. ﻓﺸﺎر ﺑﺎد. –. ﭼﺮﺧﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد. Radial Tyres. 80. ﭼﺮﺧﻬﺎی رادﯾﺎل. Wheel nut tension. 80. ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﭼﺮخ. Undercarriage. 80 .. SPEED TOO FAST. Blockages. Damaged cane. Short billets. Poor trash extraction. Engine overloaded. ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد. : ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ، ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻧﯽ ﻫ.


رفیق توفیق - بساتین

2 مه 2017 . وی در وصف این حال سرگشتگی به نیکی و زیبایی و با استفاده از اصطلاحات علم ادب، سخن گفته است: «دمی پرواز پروانه دماغ‌های سوخته به دور شمع خیال‌های محال . آمدن از دستگاه دولت صفوی بوده است: «این است که نقش مرادت درست نمی‌نشیند، و همین است که مهره بخت از ششدر سرگردانی و حیرت راه بیرون شدن نمی‌بیند».


هرمس یونانی

اساساً فیلم "جدایی" سیاسی نیست و مدتی است که نه فیلم های سیاسی، بلکه این فیلم های اجتماعی هستند که در جشنواره های معتبر دنیا اصیل شمرده شده و جایزه می برند. . امّا با این همه، قواعد خشک طاهره، زندانبان جدید، گذشته از قربانى نمودن ایده ها، نگرش ها و خواست ها، دستاوردهاى دیگرى نیز دارد، که بازگشت نظم و ترتیب به محیط زندان و.


ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از GIS ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . - ResearchGate

16 دسامبر 2007 . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . اﻗﻠﻴﻢ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮ. رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﺪﻟﻬﺎي رﻗﻮﻣﻲ دﻣﺎ و ﺑﺎ روش ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ. )1(. ، ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻞ. ).7(. LA=P/(T+10). )1(. LA. = ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺸﻜﻲ دوﻣﺎ. رﺗﻦ .. زاﻳﻲ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل و. ﺑﻬﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ .. ﺟﻮادﻳﻪ، ﻳﻚ ﺑﻠﻮار، ﭘﺮواز، ﻧﻮﻛﺎن، ﺑﺎﻫﻨﺮ، ﺗﻌﺎون، دادﮔﺴﺘﺮي، ﺟﻬﺎد و رﺟﺎﻳﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳـﺎﻟﻬﺎي دوره آﻣـﺎري و در ﻓـﺼﻞ.


ردیف عنوان تحقيق شرکت هدف محور اصلي زيرمحور اهداف مورد انتظار و .

5) شبیه سازی 3بعدی بسیار دقیق اجکتور به کمک CFD و مدل LES و استخراج سطح صوت تولیدی (dB) در داخل اجکتور با استفاده از میدان توربولانسی. .. محصول نهايي: ساخت يك نمونه ربات پرنده شستشوي مقره و تجهيزات خطوط فشارقوي اهداف مورد انتظار: 1-كاهش زمان خاموشيها 2-انجام مطمئن و بي خطر سرويس شستشوي خطوط 3-افزايش سرعت.


دستاوردهای فناوری محور

2 دسامبر 2017 . از مركــز بين المللــي تحقيقــات كشــاورزي در مناطــق خشــك )ايــکاردا( در ايســتگاه تحقيقــات كشــاورزي .. ونقـل و عمـر قفسـه ای زيـاد، جدايـي گوشـت از هسـته، طعـم منطبـق بـا ذائقـه مصرف كننـدگان، قنـد بـاال .. كـه حـاوی مقاديـر قابـل توجهـی از تركيبـات پلی فنلـی می باشـند، می تواننـد در اسـتخراج رنـگ خوراكـی.


خشک جدایی مهره پرواز و استخراج,

همــراه با آثــار و نوشــتارهایی از - بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان

روایت. 24. بودن از که برمی آید؟ و آن گاه رساپا مهر. و گذشت و ایثار بودن. مرتضی از توانایی. شگرف ناشناخته ای بهره مند بود که اهل. ایامن را بدون حرف و حدیث و جروبحث، .. دستگاه خشک کن. کفش را هم برده بودند. گاهی بابا قصه ی بریدگی های دست و پایش را. می گفت. کف دست بابا چندتا برش چاقو بود به شکل کالغ. من هم گاهی. کتاب هایم را.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

11 ا کتبر 2011 . ﻫﻴﭻ. ﻛﺪام از ﻋﻴﻮ. ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳ. ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑ. ﻪ. وﺳﻴ. ﻧﺎﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺷﻔﺖ. ﻫ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗ. ﺑﺮاﺑﺮ. وزن ﻛﻤﭙﺮﺳ. ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻴﺮآﻫﻦ. 8. در زﻳﺮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮ. ﻣﻬﺮه ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﺼ. ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﺑﻠﻮك. وزن داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺮ. ﺑﻴﺶ از ... ﺎر اﺳـﺘﺨﺮاج ﺗﻌ. ﻫـﺎ اﺳـﺖ، ﺗـﺎ. ﻋﻴـﻮب را از ﻳﻜ. ﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از. ﻲ ﺑﻪ اﺟﺰاي ﻣـﻮ. ه اﺳﺖ. در اﻳﻦ. ﻠﻪ. ﭘﻨﺞ. ﻣـﻮرد اﺳ. ﺔ. ﻫﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑـ. ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺿﺮاﻳﺐ. ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن. ﺘﻦ اﺳـــﺘﻔﺎده از. )14. ﻧﻤﻮﻧـﻪ. اي ا.


All words - BestDic

crown of arch, مهره طاقمعمارى : کليد طاق .. center of gravity limits, علوم هوايى : محدوده مجاز براى جابجا شدن گرانيگاه هواپيما بدون اختلال در وضعيت پرواز ان .. clogged ink jet nozzles, کامپيوتر : اشکالى که در يک چاپگر پرتاب مرکبى پيش مى ايد و مربوط به زمانى است که مرکب با هوا تماس پيدا کرده و خشک مى شود که در اينصورت در.


رساله حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای

مجرد وجود اثر گچ يا صابون که بعد از خشک شدن اعضاء ظاهر مي شود، ضرري به وضو يا غسل نمي رساند، مگر اين که داراي جرمي باشد که مانع از رسيدن آب به بشره شود. .. س 1724: آيا در صورتي که مردي زنش را طلاق دهد، جايز است آن زن اموالي را که خانواده اش هنگام ازدواج به او داده اند (مانند فرش، رختخواب، لباس ومانند اينها) از شوهرش مطالبه کند؟


ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻮﻳﺴﻲ. 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ. 4. ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ .. ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﭘﺮﻭﺍﺯﻱ ﻛﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺑﺎﻝ ﺯﺩﻥ. ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﻗﻮﻱ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ. ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻬﺮﻩ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎﻱ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ... ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﺪﺍﻳﻲ. ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺍﺳــﺖ) ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻨﺎﻡ.


بررسی حدیثی منسوب به امام حسین(ع) در مذمت ایرانیان :: برهان

22 نوامبر 2012 . السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ عَلَیْکَ مِنِّی سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِیتُ وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا .


جمع بندی حق رابطه ی زناشویی برای زن [بایگانی] - گفتگوی دینی

مثلاً اگر مردی فلج نخاعی بشود و نتواند با همسرش رابطه داشته باشد ، همسرش این حق را دارد که به دلیل عدم ارضای نیاز جنسی از طرف شوهر ، از او درخواست طلاق کند .. مثلا اگر زن ضمن عقد مهر خود را بخشید و یا یک سری شرایطی را پذیرفت این حرف جدایی است مثلا اگر مردی ضمن عقد شرط کرد که مثلا زن باید از مادر مرد.


خراسان | شماره :19598 | تاریخ 1396/5/11 - روزنامه خراسان

2 آگوست 2017 . مردی که مهره ها را می چیند .. وی گفت: در تلاشیم زنجیره تولید فولاد را در ایران از استخراج تا آخرین مرحله تولید کامل کنیم و صادرات فولاد به صورت گسترده آغاز و تبدیل به ارزش افزوده برای کشور شودو باید ظرفیت های معدنی و صنعتی در کشور به گونه ای هماهنگ شود ... پراید 132 با در‌های خفاشی و رینگ‌اسپرت آماده پرواز.


خشک جدایی مهره پرواز و استخراج,

مهندسی مکانیک مدرس - نمایه کلیدواژه ها

آسیب جدایی بین‌لایه‌ای؛ دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 221-231 .. ایرفویل زیستی، استخراج توان، پیشران، خنثی، نوسان انتقالی و زاویه‌ای؛ دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 147-158 · ایرفویل لوزی شکل؛ دوره 15، .. بسط مرتبه بالا؛ کنترل بهینه؛ مانور بهینه؛ پرنده بدون سرنشین؛ دوره 17، شماره 12، 1396، صفحه 382-390 · بیضیگون.


نقدی بر کتاب "فلسفه اخلاق" محمد تقی مصباح یزدی - رادیو زمانه

مهره. ها ی. کسان است. . اضطراب ناشی از جدایی اجتماعی که در میان پستانداران. دیده. می. شود. رب،. اثر تکاملِ. احساسِ. " ترجیحِ. مکانِ. آشنا. " یا. " اضطرابِ. مکانِ. ناآشنا .. در فروغ پرواز کند. ) ١٤. ( به سالِ چنان. مردی که نخستین بار کُشتی بر. او بندند.به سال مردی که پا به دوران مردی گذاشته باشد". از کتاب اوستا. ، کهن. ترین سرودهای.


Padidar Mag 01 - دانشگاه هنر

فمینیسم جدایی طلب. خواستار جدایی زنان و مردان برای. شناخت بیشتر زنان و استفاده از توانمندی های بهتر در زنان. است. این جدایی باید به شکل عینی و ملموس رخ دهد و. این مسئله به ... مقاالت رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم، تهران، انتشارات سوره ی مهر. • سجودی، فرزان ... آن را در ارتباط خشک او با کارفرمایش می توان دید. شرکتی که.


مجموعه مباحث آموزش شهروندی… - شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

های خشک کردن و یا. انجماد استفاده کرد، بهتر است برای انجماد ضخامت بسته. ها کم باشد. -. پس از شست و شوی سبزی. ها آن. ها را در پا. رچه نازکی حداکثر به. مدت سه روز در .. مهره. های ستون فقرات )به. ویژه مهره. های گردنی( از اهمیت ب. االیی. برخوردار است و نیاز به مراقبت. های خاص دارد . بنابراین به عالیم و. نشانه. های آسیب به ستون فقرات )مثل.


مقدمه ای بر هندوئیسم

جدايي. ناپذيرند. نمي. تواني فقط يكي را انتخاب كني. به عالوه، اين بدبختي است كه خوشبختي را به جلوه. مي. آورد. تو در مقابل بدبختي، خوشبخت هستي. « كريشنا به .. چون نيلوفر. آبی در مرداب سامسا. را باش. به لجنی که احاطه ات کرده آلوده نشو. اين نشان. اﺳﺎﻧﮕﺎ. است: در آن و. همزمان بيرون آن باش. چون نيلوفر آبی باش، نه چون. ﮐﺎﻏذ. ﺧﺷﮏ. ﮐن.


شرح فرآيند و عملكرد ست آپ هاي آزمايشگاهي و پايلوت . - پالایش و پخش

10 ژانويه 2015 . ﻣﺘﻤﺎﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﻨﺞ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ، ﺑﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﺎﺭﮐﺸﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ. ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻏﺼﺐِ .. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻓﺎﺯﯼ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ .. ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﺁﺑﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺋﻮﻟﯿﻨﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ. ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻭﻥ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺎﺋﻮﻟﯿﻨﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﺳﺖ. ﻣﯽ ﺁﯾﺪ. ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺎﺋﻮﻟﯿﻨﯿﺖ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.


Sheet1

356, NULL, شير خشك اطفال در بستهبنديهاي تحت خلاء و يك كيلوگرم و كمتر, 4021010 .. 1104, Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil, كنجاله (Oil-cake) و ساير آخالهاي جامد، حتي .. 3300, NULL, بليط، بارنامه و بارنامه پرواز, 49119930.


Pre:شانگهای ماشین آلات معدن شن و ماسه ساخت ماشین
Next:شن و ماسه ماشین لباسشویی معدن