درجه بندی سنگدانه





دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت - 4977

نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه-. بندی آن را اجباری نماید . همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه. مشاوره ، آموزش ، بازرسی ، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی.


روش دانه بندي ماسه توسط الك و تعيين ضريب نرمي - عمران پویا

اگر ضريب نرمي به ميزان 0.2± اعداد داده شده تغييير يابد، در صورتي اين مصالح قابل مصرف است كه تغييراتي متناسب در دانه بندي مصالح سنگي بتن داده شود. چ) آلودگي به ماده مضر – مقدار مواد مضر موجود در مصالح بتن و بتن مسلح بايد طبق جدول 1 باشد. جدول 1 : مقدار مواد مضر موجود در مصالح ريزدانه مطابق استاندارد ايران آزمایش های سنگدانه.


آزمایش ها - گروه نرم افزاری مهندس پلاس - عمران، معماری

3 دسامبر 2017 . آزمایش ها. بخش آزمایش های اپلیکیشن دستیار مهندس شامل شرح کامل آزمایش ها همراه با تصویر و فرمول های محاسباتی آنها می باشد. لیست بخش های مختلف آزمایش ها به شرح زیر است: آزمایش های سنگدانه (شامل ۱۰ آزمایش). دانه بندی شن به وسیله الک. تعیین درجه رطوبت کلی سنگدانه ها و درصد جذب آب. دانه بندی ماسه توسط الک و.


دانه بندی با الک

این روش برای تعیین دانه بندی مصالح سنگی که شامل شن و ماسه است به کار می رود . نتایج این آزمایش به منظور انطباق اندازه. دانه ها با مشخصات تعیین شده برای مصالح سنگی و همچنین برای کنترل تولید کنندگان سنگدانه های مختلف و یا مخلوطهایی که. در آنها مصالح سنگی به کار می رود، کاربرد دارند . عمل الک کردن با شستشوی خاک روى الكها.


استاندارد ۷۶۵۷

استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید. همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به . استاندارد سنگدانه - سنگدانه های سبک مورد مصرف دربلوک های بتنی - ویژگی ها، که. پیش نویس آن توسط مرکز تحقیقات . استاندارد ملی ایران شماره ۹۷۷ - سال ۱۳۷۸، دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت توسط الک. - روش آزمون . استاندارد ملی ایران شماره.


ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ - تحقیقات بتن

1 آگوست 2015 . دو م. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ. اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ. ﮔﺬارد، ﺗﻮزﯾﻊ ذرات. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﻠﻢ. ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك ﺑﻮده و ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ. (. Cu. ) ﻧﺎم دارد. 15[ .] اﯾﻦ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ذرات ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه. اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد. ﺑ. ﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. Cu. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن درﺟﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ذرات و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . ﻫﺮﭼﻪ. Cu.


بهینه¬سازی نسبت‌های اختلاط مصالح در طرح اختلاط . - انجمن بتن ایران

یـادی برخـوردار اسـت و الزام. رسیدن به این ویژگی. ها داشتن بهترین دانه. بندی سنگدانه. ها می. باشد. به این منظور. در متن. اصلی روش ملی طرح مخلوط، با توجه به استفاده از .. درجه منحنی. همچنین. منحنی رسم شده مطابق این. فرمول. در شکل. 1. مشاهده. می. گردد . در این منحنی توان ضریب فولر. برای منحنی. درجه. A. برابر. /77. 0. ، برای منحنی. B.


دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت - 4977

نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه-. بندی آن را اجباری نماید . همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه. مشاوره ، آموزش ، بازرسی ، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی.


روش دانه بندي ماسه توسط الك و تعيين ضريب نرمي - عمران پویا

اگر ضريب نرمي به ميزان 0.2± اعداد داده شده تغييير يابد، در صورتي اين مصالح قابل مصرف است كه تغييراتي متناسب در دانه بندي مصالح سنگي بتن داده شود. چ) آلودگي به ماده مضر – مقدار مواد مضر موجود در مصالح بتن و بتن مسلح بايد طبق جدول 1 باشد. جدول 1 : مقدار مواد مضر موجود در مصالح ريزدانه مطابق استاندارد ايران آزمایش های سنگدانه.


ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ –

20 سپتامبر 2011 . ﻣﺤﺼﻮﻻت. و. ﻣﻼﺣﻈﺎت. زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ. و. اﻗﺘﺼﺎدي. ،. اﺟﺮاي ﺑﻌﻀﯽ. از. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي. ﻣﻠﯽ. اﯾﺮان. را. ﺑﺮاي. ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﺗﻮﻟﯿﺪي. داﺧﻞ. ﮐﺸﻮر. /و. ﯾﺎ. اﻗﻼم. وارداﺗﯽ،. ﺎﺑ. ﺗﺼﻮﯾﺐ. ﺷﻮراي. ﻋﺎﻟﯽ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺟﺒـﺎري. ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺣﻔﻆ. ﺑﺎزارﻫﺎي. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﺑـﺮاي. ﻣﺤﺼـﻮﻻت. ﮐﺸـﻮر. ،. اﺟـﺮاي. اﺳـﺘﺎﻧﺪارد. ﮐﺎﻻﻫـﺎي. ﺻـﺎدراﺗﯽ. و. درﺟﻪ. ﺑﻨﺪي. آن. را. اﺟﺒﺎري. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺮاي. اﻃﻤﯿﻨﺎن.


تکنولوژی بتن و آزمایشگاه قسمت دوم - سنگدانه ها

26 آگوست 2017 . تکنولوژی بتن و آزمایشگاه قسمت دوم : سنگدانه ها حدود 75 درصد حجم بتن را سنگدانه ها تشکیل می دهد و به همین علت در ساخت یک بتن خوب باید از مصالح . کانیها برحسب سختی به 10 درجه تقسیم بندی شده اند که تالک و گرافیت و خاک چینی و کلوریت درجه 1 و کمترین سختی را دارند و الماس سخت ترین و درجه 10 می باشد.


ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ - تحقیقات بتن

1 آگوست 2015 . دو م. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ. اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ. ﮔﺬارد، ﺗﻮزﯾﻊ ذرات. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﻠﻢ. ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك ﺑﻮده و ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ. (. Cu. ) ﻧﺎم دارد. 15[ .] اﯾﻦ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ذرات ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه. اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد. ﺑ. ﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. Cu. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن درﺟﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ذرات و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . ﻫﺮﭼﻪ. Cu.


بهینه¬سازی نسبت‌های اختلاط مصالح در طرح اختلاط . - انجمن بتن ایران

یـادی برخـوردار اسـت و الزام. رسیدن به این ویژگی. ها داشتن بهترین دانه. بندی سنگدانه. ها می. باشد. به این منظور. در متن. اصلی روش ملی طرح مخلوط، با توجه به استفاده از .. درجه منحنی. همچنین. منحنی رسم شده مطابق این. فرمول. در شکل. 1. مشاهده. می. گردد . در این منحنی توان ضریب فولر. برای منحنی. درجه. A. برابر. /77. 0. ، برای منحنی. B.


استاندارد ملی ایران شماره 446، سنگدانه ها -مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر

سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را. اجباری نماید . همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره ،. آموزش ، بازرسی ، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه.


فناوری های جدید عمرانی

آسفالت SMA، آسفالتی با استخوان بندی درشت دانه که شامل سنگدانه، قیر، فیلر، و فیبرهای سلولزی است. این ترکیب نوین روسازی دارای درصد درشت دانه بالا و فضای های خالی(Air Void Content) کمتر و قیر بیشتری نسبت به آسفالت سنتی است . به علت ساختار سنگدانه‌ای ، و افزایش درصد قیر برای جلوگیری از خروج قیر و تسلیح.


ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط هاي آسفالتي گرم )HMA( حاوی نانو رس

برای این منظور از مصالح سنگی آهکی با دانه بندی شماره 4، پودر سنگ به عنوان فیلر، قیر. خالص از .. در آسفالت و دانه بندی سنگدانه از عواملي هستند که بر حساسیت . متر. نقطه اشتعال. 910. ASTM D92. درجه سانتی. گراد. نقطه احتراق. 920. ASTM D70. درجه سانتی. گراد. -2. 2. افزودنی قیر)نانو رس(:. جدول 1. خصوصيات قير مورد استفاده.


ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان

10 جولای 2016 . ﻗﻄﻌﺎت دﯾﻮار. -. ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻘﻒ. 10-2-2-. ا. ﻧﻮاع. ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی. ﭘﯿﺶ. ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺳﺒﮏ. : -. ﺳﯿﭙﻮرﮐﺲ. -. ﭙﻠﻫ. ﮑﺲ. -. آﯾﺘﻮﻧﮓ. 10-2-3-. ﺑﺘﻦ ﮐﻔﯽ. ( : ﻣﻮزاﺋﯿﮏ. ) -1. ﻣﺮاﺣﻞ. ﺳﺎﺧﺖ. -2. اﻧﻮاع. ازﻧﻈﺮاﺑﻌﺎد. -3. اﻧ. ﻮاع از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ. (. ﺳﺎده و ﮔﺮاﻧﯿﺘﯽ. ) -4. اﻧﻮاع از ﻧﻈﺮ. ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد. (. ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ. ) -5. اﻧﻮاع از ﻧﻈﺮ. از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی. (. ﻓﺮﻧﮕﯽ ، اﯾﺮاﻧﯽ ، درﺟﻪ. ) 1،2،3. -6. اﻧﻮاع از ﻧﻈﺮ. ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ.


بررسی اثر سنگدانه در کیفیت بتن - omransoft

6 دسامبر 2016 . بنابراین بسیاری از خواص اثر سنگدانه در کیفیت بتن نظیر ترکیبات شیمیایی و کانی‌های تشکیل دهنده طبقه بندی و مشخصات از نظر سنگ شناسی‌، جرم واحد حجم، سختی و مقاومت، پایداری . در این تناسب گرمایی به منظور کاهش دمای بتن به مقدار ۵/۶ درجه سلسیوس لازم است دمای دانه‌ها فقط ۹/۴ درجه سلسیوس کاهش یابد.


درز انبساط با آسفالت پليمري در پل‌ها

در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي. ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﺮاي آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺪر. از ﻧﻮع ﭘﻠﯿﻤﺮي. در ﻣﺤﻞ ﭘﻞ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . -3 .3. ﻓﻮم. ﯾﺎ اﺳﻔﻨﺞ. ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ. ﺑﺮاي. ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف. درز اﻧﺒﺴﺎط. (. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ. 1. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮار ﻗﯿﺮ. ﭘﻠﯿﻤﺮي از ﺷﮑﺎف درز ﺗﻌﺒ. ﯿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ) ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع. ﻧﯿﻤﻪ. ﻓﺸﺮده. (. ﺑﺎ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ. ) و ﻧﺴﻮز ﺑﺎﺷﺪ و. ﺑﺘﻮاﻧﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت.


ﻭﺏ ﺩﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﺧﺰﺵ ﺑﻨﺪﻱ ﺭﺗﺒﻪ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ. ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ. ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. ﺭﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪﻱ. ﻭ ﺧﺰﺵ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺩﺭ. ﻭﺏ. ﻧﮕﺎﺭﺵ. : ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﺍﺭﻉ ﺑﻴﺪﻛﻲ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ. : ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ. : ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺭﻭﻣﭽﻴﺎﻥ. ﺭﺳﺎﻟﻪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ. ﺩﺭ. ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﻲ .. itself with user needs and makes use of user clicks to aggregate the results of ranking algorithms. A3CRank is designed to.


برداشت بی رویه شن و ماسه از عوامل مؤثر بر آسیب شناسی بررسی و .

معیارها و زیرمعیارهای مؤثر. بر صلدور. مجوز برداشت شن و ماسه. رتبه بندی شدند . نتیجه بررسی معیار اقتصادی. –. اجتماعی نشان داد که زیر معیارها. طبق اولویلت. در. 6. رتبله. ،. معیار. محیط زیستی. در. 4. رتبه. ،. معیار. مدیریتی. در .. از متخصصان خواسته شد تا درجه اهمیلت معیارهلا و. زیرمعیارها را با است. فاده از مقیاس. 5. تا. 6. نشلان. دهنلد.


طرح اختلاط بتن - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

26 ا کتبر 2015 . به طور كلي كارگاه‌ها به 3 درجه الف، ب و ج تقسيم مي‌شوند. براي تعيين رتبه كارگاه . جدول 3-2 رتبه بندي كارگاه‌ها بر اساس وضعيت توليد بتن، نظارت و كنترل كيفيت .. اهميت دانه بندي را مي توان به اين صورت مطرح كرد كه مقدار خمير سيمان در بتن تابع فضاي خالي بين سنگدانه ها و كل مساحت سطح سنگدانه ها مي باشد.


مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

1 مه 2013 . هﺎ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ داﯾﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻴﺐ ﻣﺨـﺮوط ﯾـﺎ هـﺮم ﺗﺤﺘـﺎﻧﯽ ﺁن ﮐﻤـﺘﺮ از. ٥٠. درﺟـﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ در داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮاد ﺳﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﮐﻨـﺎرﻩ هـﺎﯼ ﺳـﻴﻠﻮ ﺟﻠﻮﮔـﻴﺮﯼ ﺷـﺪﻩ و. داﻧﻪ. هﺎ از هﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻴﻠﻮﯼ ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. هﺎ ﭘﺮﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. هﺎ وﺑﻪ هﻢ ﺧﻮردن داﻧﻪ. ﺑﻨﺪﯼ ﺁن ﮐﺎهﺶ ﻣـﯽ. ﯾﺎﺑـﺪ . ﺑﺮاﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. هﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻮ،.


درجه بندی سنگدانه,

کاربرد روش سطح پاسخ در ارزيابی تاثير دانه بندی بر ميزان نسبت آب .

ن دانشگاه آزاد واحد سمنان. چکيده: در اين تحقيق آزمايشگاهی، تاثير دانه. بندی مخلوط سنگدانه. ها بر کارايی بتن. تازه. مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای روش ملی طرح ... صورت خطی است . -9. تغييرات اسالمپ بر حسب مدول نرمی مخلوط سنگدانه. ها،. به. صورت منحنی درجه. سه. است . -4. رابطه نسبت آب به سيمان ) w/c. (،. بر حسب مدول نرمی. ،. به.


ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی

ﻫﺎی ﻣﺘﺪﺍوﻝ ﺍﺳﺖ و ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی. ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ. (. ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻮﺯوﻻﻥ. )ﻫﺎ. ، ﻃﺮﺡ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮﺩﺩ . ﻫﺪ. ﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﺘﻦ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺮﺁوﺭﺩﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ،. ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ. و ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﺎﺯﻩ. ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ. ﺩوﻡ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.


Pre:دیاتومیت تولید کنندگان تجهیزات تولید
Next:50TPH آسیاب