سرباره فولادی فن آوری های هسته آسیاب عمودی

سرباره فولادی فن آوری های هسته آسیاب عمودی,

فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی - بومرنگ

9 آوريل 2017 . شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "فرآوری نرمه آهن اسفنجی" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله تعامل و همکاری نماید. . لازم به توضیح است که سرباره های فولاد به دو روش فرآوری گرم و سرد مورد استفاده قرار می گیرد.


كاربرد مشعل هاي بدون شعله سوخت- اكسيژن - انجمن آهن و فولاد ایران

چیدمان خط نورد مي باشد. )FTSC( ماشين ريخته گري تختال نازك انعطاف پذير. از کاربردهاي اولیه، دانیلي یك ماشین ریخته گري تختال. نازک ایجاد نموده است که تفاوت هایي اساسي با سایر فن. آوري ها دارد، این موارد به صورت خالصه عبارتند از: - طراحي عمودي قوسي به جاي طراحي عمودي. -. به جاي قالب هاي با قیف کوتاه "H2" قالب هاي با قیف بلند.


شناخت و خواص مواد - afrand-ks

عنوان و نام پديدآور : شناخت و خواص مواد ]كتابهاي درسي[ رشته هاي ساخت و توليد- نقشه كشي عمومي زمينه صنعت/. برنامه ريزی محتوا و .. آهن خام تولیدشــده در کوره بلند و همچنین آهن اسفنجي حاصل از احیاء. مســتقیم مي تواند با انجام فرایندهاي بعدي به فوالد تبدیل شــود. این فرایند با. ردیف. نام مرکز. ظرفیت. نوع فن آوري. 1. ذوب آهن اصفهان.


متن کامل (PDF)

بیش از هفت دهه از عمر فعالیت های میدانی و پژوهشهای دربجز در موارد بسیار معدود کاوشهای این دوره محدود و. باستان شناسی در حوزه فرهنگی فلات مرکزی .. ۴۰ رشته قنات و ۵۵ آسیاب آبی در این منطقه دایر بوده. است(تاریخ قم، ص ۵۱ و همچنین سعیدنیا، . در فن آوری ذوب و ساخت فلزات در بین جوامع عصر آهن. این منطقه از منابع محلی تهیه شده و در این.


Khatemeh Yafteh.xlsx - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

در ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮاﻓﯿﺖ FEO ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري. ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻮﻻد ﺳﺎزي و. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻣﺪاوم. ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. 171. 810010063. ) ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﮐﺸﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮ TEXTURE ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻓﺖ (. اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﻓﻦ آوري. ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. 172. 810010064. ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺮخ دﻧﺪه.


فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی - بومرنگ

9 آوريل 2017 . شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "فرآوری نرمه آهن اسفنجی" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله تعامل و همکاری نماید. . لازم به توضیح است که سرباره های فولاد به دو روش فرآوری گرم و سرد مورد استفاده قرار می گیرد.


10 فناوری ساختمانی برای مقابله با زمین‌لرزه

9 دسامبر 2017 . همانطور که از نام این فناوری مشخص است، این مفهوم به تفکیک پی یک ساختمان از قسمت فوقانی آن کمک می‌کند. چنین سیستمی شامل ساخت یک ساختمان شناور در بالای پی آن و بر روی یاتاقان‌های سرب-لاستیک است که حاوی هسته‌ی سربی پیچیده شده در لایه های متناوب لاستیک و فولاد است. صفحات فولادی، یاتاقان‌ها را به.


FGM

25 فوریه 2015 . 63. اﺧﺒﺎر ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. 68. ﻛﺴﺐ رﻛﻮرد ﺟﻬﺎﻧ. ﻲ. ﻋﻤﺮ ﻧﺴﻮز در ﭘﺎﺗ. ﻞﻴ. ﻫﺎي. ﻣﺬاب ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ اﺻﻔﻬﺎن. 68. اﺧﺒﺎر. ﻋﻠﻤﻲ. 69. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳ. ﻴﻠﻴ. ﻜﺎ. ﺑﺎ ﺧﺎﺻ. ﻴ. ﺖ. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ. ﻲ. در ﻫ. ﻴ. ﺪروژل. ﻫﺎ .. ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺷﺪن. 9. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺮادﻳـﺎﻧﻲ. ﻛﺮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ را از. ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﺎوري ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﮕﻦ. ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻣـﺸﺘﺮك ﺗ. ﻨـﺪ و ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻴﻦ دو. ﻣﺎده ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎده ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ.


تولید قطعات فلزی به روش ریخته گری - اداره کل نظارت بر نشر و .

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب های درسی را. همانند پایه های . ماهیچه، ماهیچه گیری هات باکس، راه اندازی کوره، سرباره گیری ذوب کوره و ذوب گیری از کوره و شالله گیری .. افقي با دو تکیه گاه، مدل با ماهیچۀ تعادلي، مدل ماهیچه دار با استفاده از چپلت، مدل با ماهیچۀ عمودي با دو تکیه گاه،.


متن کامل (PDF)

بیش از هفت دهه از عمر فعالیت های میدانی و پژوهشهای دربجز در موارد بسیار معدود کاوشهای این دوره محدود و. باستان شناسی در حوزه فرهنگی فلات مرکزی .. ۴۰ رشته قنات و ۵۵ آسیاب آبی در این منطقه دایر بوده. است(تاریخ قم، ص ۵۱ و همچنین سعیدنیا، . در فن آوری ذوب و ساخت فلزات در بین جوامع عصر آهن. این منطقه از منابع محلی تهیه شده و در این.


مقاله تاثیر و ضرورت استفاده از مصالح و فناوری نوین در ساختمان و مقاوم .

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در حیطه ی مصالح و فناوری ساختمان ها، می توان روند افزایش سرعت ساخت و سازها را حس کرد. در این راستا ارتقاء سطح علمی و ت. : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن.


Khatemeh Yafteh.xlsx - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

در ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره ﻫﺎي ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮاﻓﯿﺖ FEO ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري. ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻮﻻد ﺳﺎزي و. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻣﺪاوم. ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. 171. 810010063. ) ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﮐﺸﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮ TEXTURE ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻓﺖ (. اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﻓﻦ آوري. ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. 172. 810010064. ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺮخ دﻧﺪه.


دستاوردهای فناوری محور

2 دسامبر 2017 . دستاوردهاي تحقيقاتي قابل تجاري سازي واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و. ترويج كشاورزي . ويرايش نخست اين مستند تحت شماره 48652مورخ 94/11/15درمركز فناوری اطالعات واطال ع رسانی كشاورزی، .. ونقـل و عمـر قفسـه ای زيـاد، جدايـي گوشـت از هسـته، طعـم منطبـق بـا ذائقـه مصرف كننـدگان، قنـد بـاال.


اثرات پرتوهای یونساز در افراد در معرض: آثار احتمالی و قطعی

2-7 چشمه های پرتوزا a 1-2-7 چشمه های b 2-2-7 چشمه های g 3-2-7 چشمه های. 4-2-7 چشمه های نوترونی. 8- اثرات پرتوهای یونساز در افراد در معرض: آثار احتمالی و قطعی . در صنایع خودرو سازی، کارخانجات فوالد، ماشین سازی، پتروشیمی، سیمان و لوله سازی تکنولوژی هسته ای .. در یک مسیر عمودی و با زاویه پراکنش حدود 20 درجه تکسو می گردد.


ملی ساختمان ایران مقررات مبحث پنجم نویس پیش های ساختمانی و فرآورده .

-1. -5. 5. هدف و. دامنة کاربرد. هدف از تدوین این مبحث، ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فراورده. های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیستت،. دوام مناسب و صرفه. اقتصادی در ساختمان است. دامنة کاربرد آن نیز محدود به انواع مواد، مصالح و فراورده. های ساختمانی متعارف و نوین. ا. ست، که در بنای انواع ساختمان. ها و تأسیسات مربوط، مورد.


سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات شانزدهمین .

عیب یابی هوشمند گیربکس خودرو با تحلیل ارتعاشات بوسیله آنالیز ویولت و شبکه های عصبی مصنوعی 3. عیوب ایجادی در . طراحی و ساخت یک ربات متحرک نیوماتیکی با قابلیت حرکت روی سطوح افقی و عمودی 37. طراحی و ... بررسی و مدلسازی اثر استفاده از تکنولوژی تقویت فشار مبرد مایع در سیکل های تبرید تراکم بخار 426.


نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نما

مهندس حمیدرضا صالحی، دکتر نادر عبدلی، بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های حاوی نمک های كلسیم و سدیم/. 38. دکتر فاطمه تمدن، دکتر رضا مرشد ... دریچه ی بازدید CO الزامي است. . کلیه ی لوله هاي عمودي فاضالب، ونت و آب باران از داخل ◇ .. های بررسی باید می ،برداری بهره و حفاری ی پیچیده آوری فن. تصویر 5: ناحیه ی سبالن و مناطق.


1393 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن / 105 ﺷﻤﺎره / 33 ﺳﺎل / ﮔﺮان اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾ - انجمن علمی .

ﻓﻮﻻدي را ﺑﻪ دو روش. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي و ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻮم ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ. اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻓﺸﺎري و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي در. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻮم ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم دارﻧﺪ .. AlSi6Cu6. ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺗﺼﺎل ﻫﺴﺘﻪ و. ﺻﻔﺤﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ. ﻖ ﺑﻪ وﺿﻮح اﺗﺼﺎل ﻓﻠﺰي. اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري. AFS. ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻔﺘﯽ ﺑﻪ.


ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب لغات و اصطلاحات مهندسی راه و .

19 دسامبر 2014 . دخول سرباره slag inclusion ضریب درگ drag coefficient ضریب لیفت. Lift coefficient. موضوع: لغات و اصطلاحات مهندسی راه و ساختمان, عمران (ابزار کار مترجمان)، .. آسیاب پودر میکرونیزه. Micro-Powder Mill آسیاب اولترا فاین. Ultrafine Mill آسیاب ذوزنقه ای. Trapezium Mill آسیاب عمودی. Vertical Mill دستگاه نوار نقاله


شرح فرآيند و عملكرد ست آپ هاي آزمايشگاهي و پايلوت . - پالایش و پخش

10 ژانويه 2015 . ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﺳﺖ ﺁپ ﻫﺎﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ. ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﻫﺎﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ. ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ. (1393 - 1380) .. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ. ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ (ﺭﻩ) ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﻫﺎﯼ ... ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺣﻖ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﻧﺪ. ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ ﻫﺎﻯ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻯ ﻭ.


سرباره فولادی فن آوری های هسته آسیاب عمودی,

مقاله در مورد سلاح هاي هسته اي - فایل مارکت

مقاله در مورد سلاح هاي هسته اي. سلاح هاي هسته اي. بمب هسته اي چگونه كار مي‌كند؟ شما احتمالاً در كتابهاي تاريخ خوانده‌ايد كه بمب هسته‌اي در جنگ جهاني دوم توسط آمريكا عليه ژاپن بكار رفت و ممكن است فيلم‌هايي را ديده باشيد كه در آنها بمب‌هاي هسته‌اي منفجر مي‌شوند. درحاليكه در اخبار مي‌شنويد، برخي كشورها راجع به خلع سلاح اتمي با يكديگر.


ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ ﺑـﺎ ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﺗﻜﻤﻴـﻞ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ،. ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن در دو. ﻧﻮﺑـﺖ. اﻗـﺪام ﺑـﻪ. ﺑــﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺠﺪﻳــﺪ ﻧﻈــﺮ در ﻧــﺸﺮﻳﻪ ﺷــﻤﺎره. 101. ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان. « ﻣﺸﺨــﺼﺎت ﻓﻨــﻲ ﻋﻤــﻮﻣﻲ راه. » ﻛــﺮ. ده. اﺳﺖ . ﻧـﺸﺮﻳﻪ. 101. ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان. « ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻓﻨـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ راه. » ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ در. ﻃــﺮح و اﺟــﺮاي ﭘــﺮوژه. ﻫــﺎي راه. ﺳــﺎزي ﻛــﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ رﻋﺎﻳــﺖ اﺻــﻮل، روﺷــﻬﺎ و.


ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۶ - ستاد نانو

نانو انجمن های علوم پايه دانشگاه شهرری، انجمن. نانو دانشکده فنی کردکوی، پژوهشکده رويش بسيج. دانشجويی دانشگاه سمنان، انجمن شيمی دانشگاه. اصفهان، بسيج دانشــجويی دانشگاه شاهد، هسته. فناوری نانو بسيج دانشــجويی دانشگاه آزاد رشت،. هسته علمی بسيج دانشــجويی دانشگاه اصفهان،. انجمن فناوری نانو پرديس کيش دانشــگاه شريف،.


سيمان

در هر صورت مواد اوليه در لايه هاي افقي بر روي هم ذخيره مي شوند. در صورت برداشت با مقاطع عمودي، قسمت برداشتي تقريباً شامل كليه لايه ها خواهد بود. ؟ 2 2 5 آسياب گلوله اي. در فرايند آماده سازي مواد اوليه جهت تهيه سيمان، بايد اين مواد كاملاً به شكل پودر درآيند. بدين منظور از آسياب گلوله اي[21](ساچمه اي) استفاده مي شود. آسياب گلوله اي.


سرباره فولادی فن آوری های هسته آسیاب عمودی,

آشنایی با انواع بتن - دانلود عمران و معماری

3 ژانويه 2015 . ﺧﺮاﺑﯽ هﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺘﻦ هﺎ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن و. ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻓﮑﺎر و اذهﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ. ﻃﺮح ﺑﺘﻦ هﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص و ﺑﺎ دوام ﻻزم ﺳﻮق دادﻩ اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ. در ﭘﺎرﻩ ای از ﮐﺸﻮرهﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺑﺘﻦ. ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ و ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی. ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ. ١ .


Pre:2012 جدید پودر سرباره رمان
Next:ماشین سنگ زنی گرد