هنگامی که تولید 60 تن میل تعلیق

ﺳﺨﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدرو : ﻣﺸﺘﺮي ﮔﺮاﻣﻲ از ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻣﺤ - نمايندگان

ﻧﻮع ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﻲ. ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪه ﻛﺎﺑﻠﻲ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ. ﻧﻮع ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺮوري. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ. ﻧﻴﺮوي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﻲ. )N. ) 420. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺟﻠﻮ. ﻣﻴﻞ ﭘﻴﭽﺸﻲ ﺗﻮرﺷﻦ ﺑﺎر. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ. ﻋﻘﺐ. ﻧﻮع .. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آن. را در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﭘﺸﺖ ﺳﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ. ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اﻳﻤﻨﻲ. ﻗﻔﻞ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اﻳﻤﻨﻲ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و دﻛﻤﻪ. (. ﺷﺴﺘﻲ. ) آن را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ . ﺗﻮﺟﻪ.


10 روش برای افزایش یا کاهش ارتفاع خودرو :: وان کار

13 دسامبر 2014 . برخی خودروهایی که ارتفاع آن ها پایین آورده می‌شود، از کیسه های سیستم تعلیق بادی برای کاهش یا افزایش ارتفاع استفاده می‌کنند که می‌تواند هزینه هزار دلاری برای افراد در بردارد. توانایی ... میل تعادل نصب کن ماشینت به هیچ وج دیگه حتی پشتشم یک سانت پاین نمیاد حتی ۲ تن هم بارش کنی خودم تو کار شوتی ام زاهدان.


هنگامی که تولید 60 تن میل تعلیق,

ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻدی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 325 - دانشگاه آزاد .

ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ. ﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ ﯾﺎ ﺩﺭوﺍﺯﻩ. ﺍی ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﯽ. ﺁﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﺑﺮی. ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ. ،. وﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ، ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ .. 60. ﺗﻦ . 6. ﺑﺮﻗﯽ. ﭘﻞ ﺟﻌﺒﻪ. ﺍی. ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺩﺍﺭ. ﺷﺎﺳﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﭘﻞ ﺑﺎ. 8. ﭼﺮﺥ. ﺩﻫﺎﻧﻪ. 15. 30 ﺗﺎ. ﻣﺘﺮ. ﺗﺎ. 250. ﺗﻦ . 1. ﺩﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ. ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ ﮐﻒ. 280. 360 ﺗﺎ. ﺩﺭﺟﻪ. ﺑﺎﺯوی. 5/2. 6 ﺗﺎ. ﻣﺘﺮ. 25/0. 5 ﺗﺎ. ﺗﻦ. ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ. ﻫﺎی.


دولت جمهوری اسالمی افغانستان وزارت امور زنان سی ی معینیت مسلکی و .

یز تولید می کنند. آنان با استفاده. از ابزارهای دستی،. ساعات طوالنی. روز. مشغول کار می باشند. با سپری شدن چهار. سال از اعمار جاده ها و افزایش سطح تولید، در. ا. ین منطقه ... باره بكوشید و بدانید كه. ( ما هیچ كسي را به انجام چیزي جز به اندازه تاب و توانش موظّف. نمي. سازیم . و هنگامي كه سخني. ) در كار داوري یا. گواهي و یا راجع به روایت و خبري.


هنگامی که تولید 60 تن میل تعلیق,

متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌ اجتماعی - ایسنا

4 دسامبر 2013 . این سازمان حدود 60 سال پیش کار خود را با 10 هزار نفر بیمه شده شروع کرده و اینک با خانواده‌ای به وسعت 37.757.595 نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و .. به موجب این بند «بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» هنگامی که فرد بازنشسته.


فرایند ساخت در کارخانههای کشتی سازی نظامی - موسسه رده بندی آسیا

60. Lebanon. 81. 8. 7. 10. 0,66. 60. Saint Kitts and Nevis. 307. 96. 24. 29. 0,66. 62. Libya. 44. 16. 5. 6. 0,79. 63. Tuvalu. 42. 9. 5. 6. 0,82. 64. Albania. 117. 5. 13 .. هنگامی که زمان کاری،. برای مراح ل ب دون ارزش افزوده. مانن د س رگردانی ب رای انتخ اب. مرحله صحی ح، انتظار ب رای تهیه. سفارش های کاری یا نقشه ها،.


براي دريافت نسخه PDF تـام نـامه 18 اسكـن كنيد - tam

تام اعتقاد به جمله »ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم« را ده سال پيش، هنگامي كه. فعاليت هاي شركت را از .. به گزارش روزنامه جمهوری اسالمی، ترانسفورماتورهای اصلی واحد تاندم ميل كه وظيفه تغذيه موتورهای اصلی. نورد را بر عهده دارند، نقش . وزير نفت با بيان اينكه در حال حاضر 60ميليون بشكه ميعانات گازی بر روی دريا ذخيره. داريم، گفت: نفت.


علوم تجربی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

کالس علوم را به فضایی شاد و پرجنب وجوش تبدیل کنید که در آن مشاهده، تجربه، آزمایش،. ر، اظهارنظر و همکاری گروهی . تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی. 2۱. از درون اتم چه خبر. 2۸. تنظیم عصبی. 35. حس و حرکت. ۴7. تنظیم هورمونی. 55. الفبای زیست فناوری. 65. تولید مثل در جانداران. 76 . هنگامی که این مخلوط را می چشـیم،. مزهٔ آن شـور اسـت.


هنگامی که تولید 60 تن میل تعلیق,

دولت جمهوری اسالمی افغانستان وزارت امور زنان سی ی معینیت مسلکی و .

یز تولید می کنند. آنان با استفاده. از ابزارهای دستی،. ساعات طوالنی. روز. مشغول کار می باشند. با سپری شدن چهار. سال از اعمار جاده ها و افزایش سطح تولید، در. ا. ین منطقه ... باره بكوشید و بدانید كه. ( ما هیچ كسي را به انجام چیزي جز به اندازه تاب و توانش موظّف. نمي. سازیم . و هنگامي كه سخني. ) در كار داوري یا. گواهي و یا راجع به روایت و خبري.


متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌ اجتماعی - ایسنا

4 دسامبر 2013 . این سازمان حدود 60 سال پیش کار خود را با 10 هزار نفر بیمه شده شروع کرده و اینک با خانواده‌ای به وسعت 37.757.595 نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و .. به موجب این بند «بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» هنگامی که فرد بازنشسته.


فرایند ساخت در کارخانههای کشتی سازی نظامی - موسسه رده بندی آسیا

60. Lebanon. 81. 8. 7. 10. 0,66. 60. Saint Kitts and Nevis. 307. 96. 24. 29. 0,66. 62. Libya. 44. 16. 5. 6. 0,79. 63. Tuvalu. 42. 9. 5. 6. 0,82. 64. Albania. 117. 5. 13 .. هنگامی که زمان کاری،. برای مراح ل ب دون ارزش افزوده. مانن د س رگردانی ب رای انتخ اب. مرحله صحی ح، انتظار ب رای تهیه. سفارش های کاری یا نقشه ها،.


ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري SPRINTER 315

ﺗﻦ وزن ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ. اﺳﭙﺮﻳﻨﺘﺮ. ﻣوﺗور. •. ﻣﻮﺗﻮر. دﻳﺰل. OM651 DE22LA. ﻳﻮرو. 3. •. ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎرژ ﻫﻮاي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي. -. ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺎپ ﺗﻠﻔﺎت wastegate. و. اﻳﻨﺘﺮﻛﻮﻟﺮ. •. ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر. : 110 ... ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ. ﻟﻴﺴﺖ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﺻـﻔﺤﻪ از اﻳـﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽـﻪ. (Sheet No.) ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﺻﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺎم ﺳـﺎزﻧﺪه ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ آن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد روﻏـﻦ را. ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻛﺮده.


فزيک

سنگچل ها یکی سبک و. دیگری آن سنگین انتخاب شود. شاگردان ابتدا در ظرف، آب ایستاده را. مش اهده کنند که هیچ نوع موجی در آن معلوم نمی شود. بعد شاگردان. س نگ کوچک را ب ه طور عمودی به صورت س قوط آزاد در ظرف رها. نمایند و بلندی و عمق امواج تولید شده را مشاهده کنند. هنگامی ک ه موج ها از بین رفت، س نگ کالن تر را به ط ور.


پرونـده دهـه 1960 - British Council

آندرالیـن، مجلـة هنـری شـورای فرهنگـی بریتانیـا )بریتیـش کانسـیل ایـران(، کـه چند سـالی اسـت به. صـورت وب سـایت .. و محلی ایران تولید کرد و بسیاری از آن ها، از جمله رقص بیرجندی را در نقاط مختلفی مثل هاید. پارک لندن اجرا ... نقصان شـده اسـت. بـه نظـر می رسـد کـه در روایـت فیلـم، تعلیـق و رمـز و راز بـه طورکلـی تحت الشـعاع نوعـی.


بسم اهلل الرحمن الرحیم حسن روحانی در یک نگاه بررسی . - راز قطعنامه

17 آوريل 2018 . همچنین هنگامی که با. برخی اساتید زبان همچون آقای جالل رحیمیان، متن انگلیسی را بررسی کردیم،. م. توجه شدم. درصد باالیی از فصل. 4. رساله علمی وی تحت عنوان. » .. تن دادن به. خواست های آمریکا و اسرائیل. پس از اعالم توافق ژنو در سوم آذر. 92. و همزمان با تعلیق غنی سازی. 20. درصدی و پلمپ برخی تأسیسا. ت سایت.


مديرعامل شركت حمل ونقل ريلي نيرو در گفت وگو با بندر و دريا

امکان ترانزيت بیش از 60 درصد فرآورده های نفتی خاورمیانه از ايران...... 30. ارتقای حمل و نقل ريلی نیازمند تعامل بیش تر .. است سنجش بر حسب مقادير »مسافر كیلومتر« و »تُن كیلومتر« براي. بخش مسافر و بار صورت گیرد. به عالوه، در حمل ونقل .. يدكي مثل میل لنگ كه داراي شــمارگان كم. در زمان ســفارش گذاري اســت، پیمان كاران.


گزارشگری برای تغییر راهنمای روزنامه نگاران داخلی در مناطق درگیر بحران

روزنامه نگاری هيچ گاه دوران طالیی نداش ته است، حتی هنگامی که. جریان تهيه .. روزنامه نگار در خدمتِ حق مردم برای دانس تن اس ت، از این رو. مسئوليت ... 60. ليدها به شکل ليد های معمول در سخت اخبار تنظيم شده اند یا به. شکل های دیگر، مثالً با استفاده از فضا سازی یا دیگر رویکردها؟ آیا ليدها به شش سؤال اصلی پاسخ می دهند؟ روزنامه یا.


دریافت متن کامل فصلنامه مطالعات راهبردی زمستان 95 - مرکز بررسی‌های .

18 فوریه 2013 . 11- برای این منظور، 60 نفر از ساکنان و استفاده کنندگان از فضا و همچنین 20 کارشناس و متخصص شهری به پرسش ها پاسخ .. محیطی هنگامی اتفاق خواهد افتاد که فرایندهای نوسازی در بافت محله صورت پذیرد و قدرت مداخله جدی .. خرید دارایی ها وقتی قابل توجه خواهد بود که مقدار آن از 5 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر.


روزنامه ایران | شماره :6763 | تاریخ 1397/2/4

6 روز پیش . 60 کشته و زخمی در حمله به یک جشن عروسی در یمن . رشد استفاده از بازی های آنلاین در کشور · جلوگیری از ساخت و ساز در بستررودخانه «جزاوند» قمصر · فرصت محدود برای دیدن لاله واژگون کوهرنگ · چقدر احتمال صلح میان امریکا و کره شمالی جدی است؟ کشف اثار گرانبهای عصر قاجار · رفتارهای شگفت دونالد ترامپ · کشف.


نشريه فرهنگ خدمت شماره 138 - ايساكو

تدابیر ایران خودرو و ایساکو هست اما یادآوري این نکته ضروري است که تکرار این برتري ... خ ودرو و يك ي از خطوط توليد و مونتاژ محصوالت اي ران خودرو در خارج از .. پيچش ی که راننده ب رای چرخاندن چرخ ها اعمال می کن د. با افزايش نيروی. پيچش ی توس ط راننده چرخش ميله افزايش می يابد. انته ای ميل فرمان در.


توضیح مفاهیم قانون مدنی - ستره محکمه

18 فوریه 2017 . فرمان. رئیس جمهوری اسالمی افغان. ستان. درمورد توشیح فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی پیرامون. طرح. » ضمیمه شماره چهارم قانون جزاء. « ماده اول : به تاسی از ... حضرت رسول اکرم )ص( با وجودی که احساس کرد که از فاطمه بنت قـیس سـه تـن از ... بایدخاطرنشان ساخت که درجریان مدت نامزدی بعضاً ممکن است، یکی ازنامزدها.


ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﻣﺼﺪاق ﻫﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﻮﺳﻮر در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ - دانشگاه تبریز

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ. در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ. اﮔﺮ. ﺗﻦ دادن. ﺑﻪ. ﺣﺮﮐﺘ. ﯽ. ﺟﺪﯾﺪ. ده ﭼﻨﺪان. دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ. ، اداﻣﻪ. آن ﺻﺪ ﭼﻨﺪان. ﺳﺨﺖ. اﺳﺖ . از ﻫ. ﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در. اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ و در. ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺬرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎل. ﻫﺎ. و ﻧﻬﺎل. ﻫﺎ. ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ... در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي دﺳﺘﻮري ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ . ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺳﻮﺳﻮر. ﺳﻌﯽ در اﺛﺒﺎت آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﻫﻤﻮاره ﻧﻤﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﮑﻮاژﻫﺎي زﺑﺎن ﺑﻪ. ﻧﻘﺶ. ﻫﺎي دﺳﺘﻮري ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﭘﯽ. ﺑﺮد.


1393 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2 ي ﺷﻤﺎره ﻮم ﺳ ﺟﻠﺪ

4 فوریه 2012 . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎل ﻣﻴﻞ. Retsch ZM200. ﭘﻮدر ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺣﺬف ﭘﺎراﻓﻴﻦ. ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﭘﻮدر ﺷﺪه. 3. ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ ﻣﺨﻠـﻮط اﺳـﺘﻮن و. ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﭘﻮدر ﺷﺪه. در ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰن ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ. 500. دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت. 90. دﻗﻴﻘـﻪ و ﺑـﺎ دﻣـﺎي. ºC. 50-35). دﻣﺎي ﺟﻮش اﺳﺘﻮن. ºC. ) 60. ﻫﻢ. زده و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺷﺪ.


بسمه تعالی - معاونت درمان

ﻓﻼ ﺗﺰالُ اﻟﺒ ﺮَﮐَﻪ ﻓﯽ اﻟﻄّﻌﺎمِ ﻣﺎ داﻣ ﺖ اﻟﻨّﺪاو ه ﻓ ﯽ اﻟﯿ ﺪ . ﭼﻮن دﺳﺘﺖ را ﺑﺮاي ﻏﺬا ﺷﺴﺘﯽ، ﭘﺲ دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﺣﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎل. (ﺧﺸﮏ ﻧﮑﻦ). زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﮐﺖ. در ﻏﺬا اﺳﺖ. ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ رﻃﻮﺑﺖ در ... ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧ. ﺮ. ژي اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي. ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ. : -1. ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮاي ﭘﺎك و. ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر.


صنایع عمدﮤ نیشابور در سده‌های 3تا6ق/9تا12م برپاﻳﮥ داده‌های .

در خراسان نفیس‌ترین و مرغوب‌ترین جامه‌های پنبه‌ای و ابریشمی تولید می‌شد3 که به‌علت فراوانی و نکویی، به دیگر شهرهای اسلامی و برخی از سرزمین‌های غیراسلامی برده می‌شد. ابن‌حوقل کیفیت و برتری پارچه و جامه‌های نیشابوری را باعث آن می‌دانست که شاهان و رئیسان از میان منسوجات گوناگون، ترجیح دهند آنها را بر تن کنند. او می‌نویسد که از.


Pre:میل قارچ سیاه و سفید
Next:ظرفیت 70T در ساعت ماشین گل و لای عمودی