برنامه های صرفه جویی در انرژی معدن

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژي در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ و ﭘﺎ - سابا

ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد، و آن ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي. ASEAN. روﺷﻬﺎي و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در ﺟﻬـﺖ ا. ﻳﺠـﺎد ﺗﻌـﺎدل و. ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻧﺮژي دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . روﺷﻬﺎي ﻋﺮﺿـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﮔـﺴﺘﺮش ﻣﻨـﺎﺑﻊ. دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ در. ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ. (. Demand. ) ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راخ ﺣﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژي.


ﺑﺮآورد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣ

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. زﻳﺎد. ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي. ﻃﺮح. ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي از اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . )1. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه رازي . ﻫـﺎي. اﻧﺮژي. ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ. %10. از ﻛﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌـﺎدن و. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﭘﺲ از ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺮژي. ﺑﺮ. آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد در ﻣﻴﺎن ﺻﻨﺎﻳ.


ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي - دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي

اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎ. -. اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ. ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﺮو ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ. ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ. -. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان اﻧﺮژي در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ. اﻧﺮژي. ﺑﺮ. -. وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف از ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و آﮔﺎه. ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف.


مقاله بررسی رنگ پوشش ساختمان در اقلیم های مختلف کشور و مقایسه با .

محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن، استفاده از رنگ مناسب را به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی در صنایع مختلف و ساختمانها اجباری می سازد. د. . بررسی رنگ پوشش ساختمان در اقلیم های مختلف کشور و مقایسه با پوشش های معدنی از دیدگاه صرفه جویی درمصرف انرژی. اعتبار موردنیاز: ۱ . راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله.


برنامه های صرفه جویی در انرژی معدن,

در مصرف انرژی صرفه جویی کنید - Energimyndigheten

وان حمام صرفه جویی می شود. حجم ماشین لباسشویی را بطور کامل پر کرده «. و از حداقل دمای مناسب استفاده کنید. در صورت امکان بجای استفاده از خشک کن، «. لباس های خود را برای خشک شدن آویزان کنید. همیشه از برنامه صرفه جویی در مصرف «. انرژی ماشین لباسشویی استفاده کنید. آشپزخانه. درجه حرارت یخچال را به میزان 5 درجه و دمای فریزر.


کشورهای موفق دربهینه سازی مصرف و کاربردانرژی های تجدیدپذیر

2 جولای 2016 . *بندهای مرتبط سیاست های کلی ابلاغی «اصلاح الگوی مصرف» به شرح ذیل است: 7ـ صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه.


ﺑﺮآورد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣ

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. زﻳﺎد. ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي. ﻃﺮح. ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي از اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . )1. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه رازي . ﻫـﺎي. اﻧﺮژي. ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ. %10. از ﻛﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌـﺎدن و. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﭘﺲ از ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺮژي. ﺑﺮ. آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد در ﻣﻴﺎن ﺻﻨﺎﻳ.


قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ. ﻣﺎده. 3. ﺗﻌﻴﻴﻦ، اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺧﻂ. ﻣﺸﻲ. ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻣﺼﺮف. و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي. ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮ. وﻫﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از وزراء ﻧﻴﺮو و ﻧﻔﺖ و ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲ .. ﻫﺎي ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻬﺮﺳﺎزي را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻧﻔﺖ، ﻧﻴﺮو، ﻛﺸﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑ. ﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و.


برنامه های صرفه جویی در انرژی معدن,

بررسی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمانی - ایسنا

20 دسامبر 2014 . استفاده منطقی از منابع انرژی و برنامه ریزی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی ، با توجه به سنگینی بار مالی یارانه های پرداختی دولت در این بخش، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه تطبیقی در این خصوص موید این موضوع است که مقوله صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان با توجه به سهم مصرف بالای این بخش (38/50.


در مصرف انرژی صرفه جویی کنید - Energimyndigheten

وان حمام صرفه جویی می شود. حجم ماشین لباسشویی را بطور کامل پر کرده «. و از حداقل دمای مناسب استفاده کنید. در صورت امکان بجای استفاده از خشک کن، «. لباس های خود را برای خشک شدن آویزان کنید. همیشه از برنامه صرفه جویی در مصرف «. انرژی ماشین لباسشویی استفاده کنید. آشپزخانه. درجه حرارت یخچال را به میزان 5 درجه و دمای فریزر.


كاشي و سراميك - ستاد تحول صنايع و معادن

پروژه هاي برنامه انرژي كه مرتبط با صنعت كاشي و سراميك مي باشند عبارتند از : 1. بازسازي . راهبردهاي صرفه جويي انرژي. راهبرد هاي عمومي. 1. استفاده از كنترل كننده هاي توان و سرعت در كمپرسورهايي كه بطور متناوب بي بار مي شوند. 2. تفكيك مصارف بخش هاي مختلف كارخانه از طريق نصب كنتورهاي دائم در مسير تغذيه الكتريكي هر بخش. 3.


چرا باید در مصرف گاز صرفه جویی کرد؟ - عیارآنلاین

25 نوامبر 2017 . وابسته بودن انرژی ایران به واردات گاز طبیعی و هم‌چنین قابل استحصال نبودن منابع نفتی به دلیل تأمین نشدن گاز مورد نیاز برای تزریق به میادین است. . با نگاهی به روند صعودی مصرف گاز در سالیان اخیر و هم‌چنین برنامه‌های دولت برای توسعه‌ی هر چه بیشتر فازهای پارس جنوبی، این نکته به خوبی مشخص می‌شود که به.


ایرنا - حرکت جدید صنعت قم برای رهایی از سوخت های فسیلی

10 دسامبر 2016 . برای شناخت بهتر راهکارهای صرفه جویی و تامین انرژی از عناصر تجدید پذیر در بخش صنعت استان قم خبرنگار ایرنا مصاحبه را با رئیس و کارشناس اداره بهداشت، امنیت، محیط زیست و انرژی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم انجام داد؛ جواد ناطق در این گفت و گو بیان کرد: وزارت صنعت برای استفاده از انرژی های نوین و.


پرتال جامع اطلاعات انرژی - قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

12 مه 2015 . ش شناسنامه صرفه جویی انرژی: فرم گزارشی از میزان و نحوه صرفه جویی انرژی واحدها و سامانه ها و فرآیند های یك واحد صنعتی است كه موارد و اقلام آن طبق بخشنامه ها و ... ماده30ـ وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت جهاد كشاورزی موظف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشین آلات و تجهیزات انرژی بر.


كنترل برنامه ريزي شده بحران - توسعه منابع انسانی

از ابتداي سال گذشته با دستور كار قرار گرفتن طرح تحول در وزارت صنايع و معادن، صنايع انرژي بر و صنايعي كه نيازمند حمايت هستند، شناسايي شدند و در سال ،۸۸ شاهد آن .. از طرف دیگر هم شرکت های دولتی می توانند با برنامه های تبلیغی و ارائه گزارش از انجام مسؤلیت اجتماعی خود پیشگام صرفه جویی در منابع شوند و این موضوع را در بین.


سامانه اخبار مبنا - مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی

انیمیشن زیر در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه ها همچنین آلودگی هوا تهیه شده است انیمیشن تعویض موتورخانه های سنتی و جایگزینی آن با بویلرهای . گروه مبنا ، موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (پایه 5 رشته نیرو، پایه 4 رشته تاسیسات و تجهیزات، پایه 5 رشته صنعت و معدن) از سازمان برنامه و بودجه کشور.


بهمن 96 - هفتمین سمینار نقش آموزش و فرهنگ سازی در بهره وری انرژی .

28 ژانويه 2018 . وی در انتها به نتایج آموزش سیستم مدیریت انرژی در ایران اشاره کرد و گفت: «با اجرای همین برنامه در ایران در 7 پایلوت صنعتی، با صرف هزینه حدود 800 هزار دلار آمریکا در اجرای پروژه های کم و بدون هزینه، صرفه جویی سالانه انرژی معادل 1.2 میلیون گیگا ژول حاصل شد که ارزش آن صرفه جویی با قیمت انرژی ایران، بیش از 3.


کاهش مصرف آب در واحدهای تابعه ایمیدرو - تجارت‌نیوز

17 آوريل 2018 . مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی ایمیدرو با بیان اینکه ایمیدرو ۵ اقدام برای اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف آب انجام داده است، گفت: این اقدامات مشتمل بر پاشش مالچ معدنی بر روی جاده های دسترسی خاکی معادن تحت پوشش به منظور جلوگیری از انتشار گرد و غبار و کاهش مصرف آب و استفاده از.


دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی - وزارت صنعت، معدن و .

این دفتر با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و ایجاد چارت تشکیلاتی جدید، از سال 1392 به دفتر امور ایمنی، محیط زیست و انرژی تغییر یافته و .. 26- کمک به توسعه فن آوری، تولید و کاربرد انرژی های تجدید پذیر در بخش صنعت و معدن بمنظور بهبود شرایط زیست محیطی، صرفه جویی در کاربرد انرژی های فسیلی و.


اخبار پروژه | بهره وری انرژی در صنعت ایران

فراخوان انتخاب پروژه های صرفه جویی انرژی برای برخورداری از وام های کم بهره . فیلم « ظرفیت سازی و آموزش در بهره وری انرژی صنعتی» در چارچوب برنامه «بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران» در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و با حمایت . یونیدو منتشر کرد/ ویدئوی کارگاههای آموزشی فرهنگ سازی صرفه جویی انرژی صنعتی.


بازدید مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت آلومینیوم المهدی و .

25 فوریه 2018 . . بردارد و از جمله برنامه های عملیاتی شده: توسعه خطوط تولید و احیاء، با بکارگیری تکنولوژی نوین ۶۰۰ کیلو آمپری، بومی سازی قطعات و ملزومات مورد نیاز در خطوط تولید، رسیدن به خودکفایی در تولید آند مصرفی در سلولهای احیا که تا پیش از این با صرف هزینه هنگفت از خارج کشور وارد می شد که اینک همین صرفه جویی.


ﺍ - توزیع برق زنجان

ﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴـ. ﺘﺎﻥ . ﺑﻬﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ. (. ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻭﺝ. ) ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ *. ﺗﺒﺼﺮﻩ. : ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺪﺍﺩ. ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ . ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻬﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻓﻲ.


دوره های آموزشی - سامان انرژی

. کارگاه آموزشي مميزي انرژي در ساختمان هاي صنايع،‌دانشگاه صنعتي اصفهان،‌1382; روش هاي جذب اعتبارات بانک جهاني در طرح هاي توسعه و بهينه سازي مصرف انرژي،‌شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان، 1383; ارائه بخشي از دوره مقررات ملي انرژي- مبحث نوزدهم صرفه جويي در مصرف انرژي،‌نظام مهندسي استان اصفهان،‌1383; آموزش مميزي و استقرار.


برنامه تفصیلی های تجدیدپذیر المللی انرژی کنفرانس بین 1396 سال .

و منابع انرژی. های تجدیدپذیر )ثروت ملی روی زمین( در استفاده از اراضی ملی. -. سیاست. های جدید تعرفه گمرکی تجهیزات تجدیدپذیر. -. برنامه. های وزارت صنعت، معدن و ... مزایای نیروگاه بازیافت تلفات حرارتی. )زیست محیطی، صرفه. جویی سوخت و آب و .(. مهندس امینی یکتا، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیمان. 14:15. –. 15:00.


برق منطقه ای خراسان . شرکت

اصلی ترین هدف آگلومراسیون استفاده از نرمه های سنگ آهن و افزایش کیفیت (تخلخل، احیاپذیری، استحکام و ترکیب شیمیایی ) بار ورودی به کوره بلند است . در صورت عدم استفاده از نرمه های سنگ آهن، تولید چدن از سنگ معدن صرفه اقتصادی نخواهد داشت . از طرف دیگر، شارژ مستقیم ذارت ریزسنگ آهن به کوره بلند، نفوذ پذیری گاز درون کوره را.


Pre:سیچوان ماشین آلات معدن گروه شرکت آموزشی ویبولیتین
Next:ضد حمله سنگ شکن چکشی