800 مش مگنتیت تجهیزات آسیاب، می تواند

صنعت فولاد - مطالب گندله سازی

سنگ آهنی که در مجتمع های فولاد سازی و ذوب آهن برای تولید آهن خام و فولاد به کار برده می شود باید دارای مشخصات معینی از نظر درصد آهن و سایر عناصر موجود در آن باشد تا ... بلند بیشترین سهم را دارد، زیرا فرآیند کوره بلند هم در حال تحول و بازنگری بوده و به‌دلیل اصلاحاتی در طراحی و ابداع در تجهیزات مهندسی آن توان رقابتی بالایی دارد.


فهرست مـطالب - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

20 ژانويه 2015 . مي گردد بنابراین زهكشی عمقی آب زیرزمينی می تواند كمک. موثری در كاهش مشــكال ت ذكر شده و صرفه جویی عمده در. هزینه های آتشباری باشــد. یكی از مشكالت مهم در زهكشی. آبهای زیرزمينی در معادن روباز تعيين محل حفر چاههای عميق. جهت بدســت آوردن دبی باال برای آبكشی در محيط سنگی و. ایجاد مخروط افت الزم جهت خشــک كردن.


800 مش مگنتیت تجهیزات آسیاب، می تواند,

IPS-C-PI-370(2) - استانداردهاي نفت وگاز

ﺧﺎص آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻦ. اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ آن ﭘﺮوژه. و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺧﺎص را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي. ﻧﻔﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .. Executor may elect to clean and gage the line with the same pig. ﻣﺠﺮي ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري و اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي را ﺑﺎ. ﻳﻚ. ﺗﻮﭘﻚ اﻧﺠﺎم. دﻫﺪ . Executor may elect to run the scrapers by.


فیزیک )2 - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جوان ها قدر جواني شان. را بدانند و آن را در علم و. تقوا و سازندگي خودشان. صرف کنند که اشخاصي. امین و صالح بشوند. مملكت ما با اشخاص امین. مي تواند مستقل باشد. .. ترتیب، یک میدان الکتریکی بزرگ )حدود 800 N/C( ایجاد می شود؛ این وضعیتی است که معموالً در حمام رخ می دهد. .. با داشتن مشخصات روی المپ، مقاومت آن را در حالت روشن.


ورزﺷﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد ﺗﺒﺮﯾﺰ - شركت توسعه سرمایه گذاری دریک

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮان ﮔﺴﺘﺮ آذر ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ. ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﺘﺮگ آذران. ﺷﺮﮐﺖ ذوب آﻫﻦ . در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ، ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮوه، ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ . ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ و ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ، ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﯿﺘﺎن، ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻى 97درﺻﺪ، ﺳﻨﮓ ﺳﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻى 97( ﻣﻌﺪﻧﻰ. ﮔﺎز، ﺻﻨﻌﺘﻰ و ( ، ﺳﺎزه ﻫﺎى ﻓﻠﺰى، ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ.


تصفيه آب - ستاد نانو

93 12 5 8. حجم بازار محصوالت تصفیه آب مبتنی بر فناوری نانو در منطقه آسیا-اقیانوسیه و میزان رشد آن. .. اصلی تری ن کاری که فن اوری نانو می تواند در زمینه رفع مش کالت آب انجام دهد، حل مش کالت فنی مربوط به حذف. آالینده هایی . پس از تجاری شدن نیز صنایع برای به روز رسانی تجهیزات خود به سرمایه گذاری بیشتر، و.


دندان های شیری کودکان و نکاتی در مورد افتادن آن | سلامت دات لایف

30 ا کتبر 2017 . دندان های آسیاب شیری نیز در سن حدود ۲۶ ۱۶ ماهگی به تدریج در دهان ظهور پیدا کرده و دندان های دائمی جانشین آنها که دندان های آسیاب دائمی کوچک هستند در سنین ۱۱ ۹ . از دست رفتن زودهنگام یا دیر افتادن دندان شیری می تواند باعث صدمه به دندان دائمی جایگزین شونده شود و ناهنجاری هایی مثل اختلالات تکلمی، نامرتبی دندان ها،.


دندان و رویش دندان های شیری و دائمی | You Can

9 ژانويه 2017 . همانطور که در جدول بالا مشخص است، دندان آسیای بزرگ اول، دندان دائمی است که در سن 6 یا 7 سالگی در قسمت پشت دندان های آسیای دوم شیری رویش می نماید. . تعداد دندان های دائمی در هر فک ۱۶ عدد می باشد که در هر فک از جلو به عقب شامل دندان ثنایای (پیشین) میانی و طرفی، دندان نیش، دندان آسیاب کوچک اول و دوم، دندان آسیاب.


صنعت فولاد - مطالب گندله سازی

سنگ آهنی که در مجتمع های فولاد سازی و ذوب آهن برای تولید آهن خام و فولاد به کار برده می شود باید دارای مشخصات معینی از نظر درصد آهن و سایر عناصر موجود در آن باشد تا ... بلند بیشترین سهم را دارد، زیرا فرآیند کوره بلند هم در حال تحول و بازنگری بوده و به‌دلیل اصلاحاتی در طراحی و ابداع در تجهیزات مهندسی آن توان رقابتی بالایی دارد.


ورزﺷﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد ﺗﺒﺮﯾﺰ - شركت توسعه سرمایه گذاری دریک

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮان ﮔﺴﺘﺮ آذر ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ. ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﺘﺮگ آذران. ﺷﺮﮐﺖ ذوب آﻫﻦ . در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ، ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮوه، ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ . ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ و ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ، ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﯿﺘﺎن، ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻى 97درﺻﺪ، ﺳﻨﮓ ﺳﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻى 97( ﻣﻌﺪﻧﻰ. ﮔﺎز، ﺻﻨﻌﺘﻰ و ( ، ﺳﺎزه ﻫﺎى ﻓﻠﺰى، ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ.


تصفيه آب - ستاد نانو

93 12 5 8. حجم بازار محصوالت تصفیه آب مبتنی بر فناوری نانو در منطقه آسیا-اقیانوسیه و میزان رشد آن. .. اصلی تری ن کاری که فن اوری نانو می تواند در زمینه رفع مش کالت آب انجام دهد، حل مش کالت فنی مربوط به حذف. آالینده هایی . پس از تجاری شدن نیز صنایع برای به روز رسانی تجهیزات خود به سرمایه گذاری بیشتر، و.


سرمقـاله - انجمن آهن و فولاد ایران

8 ا کتبر 2013 . دانشجوی دكتری، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد. 2. . می شوند. فوم های سلول باز يک شبکه به هم متصل از ستون های. 1. Defect. 2. Box-Behnken. جامد را تشکيل می دهند و يک ماده سيال می تواند از درون. آن ها عبور نمايد. فوم های سلول ... با استفاده از تجهيزات راديوگرافی استاندارد به صورتی.


800 مش مگنتیت تجهیزات آسیاب، می تواند,

دندان های شیری کودکان و نکاتی در مورد افتادن آن | سلامت دات لایف

30 ا کتبر 2017 . دندان های آسیاب شیری نیز در سن حدود ۲۶ ۱۶ ماهگی به تدریج در دهان ظهور پیدا کرده و دندان های دائمی جانشین آنها که دندان های آسیاب دائمی کوچک هستند در سنین ۱۱ ۹ . از دست رفتن زودهنگام یا دیر افتادن دندان شیری می تواند باعث صدمه به دندان دائمی جایگزین شونده شود و ناهنجاری هایی مثل اختلالات تکلمی، نامرتبی دندان ها،.


800 مش مگنتیت تجهیزات آسیاب، می تواند,

دندان و رویش دندان های شیری و دائمی | You Can

9 ژانويه 2017 . همانطور که در جدول بالا مشخص است، دندان آسیای بزرگ اول، دندان دائمی است که در سن 6 یا 7 سالگی در قسمت پشت دندان های آسیای دوم شیری رویش می نماید. . تعداد دندان های دائمی در هر فک ۱۶ عدد می باشد که در هر فک از جلو به عقب شامل دندان ثنایای (پیشین) میانی و طرفی، دندان نیش، دندان آسیاب کوچک اول و دوم، دندان آسیاب.


تفاوت دندانهای شیری و دائمی | دکتر حمیدرضا عزیزی - دندانپزشک عمومی

کودک از لحاظ رفتاری راحت تر با کودکان دیگر ارتباط برقرار می کند. آسیب هایی که به دندان های قدامی شیری وارد می شود، ممکن است سبب عفونی شدن آنها شده و تغییراتی از جمله تغییر رنگ، نقص در شکل و کج شدن جوانه دندان های دائمی زیرین ایجاد نماید. به عبارتی، پوسیدگی دندان شیری می تواند موجب آسیب به جوانه دندان های دائمی زیرین.


اﻳﺮان ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼ

ﺳﺎزي، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﻴﻤﺎن. ﻫﺎ و ﻧﺸﺮﻳﺎت. ارﺷﺎدي و آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪوﻳﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ. ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰﻫﺎي آﺷﻜﺎري دارﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّ. ﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺪارك ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ. ﺳﺎزد، اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮدن، اﺧﺘﺼﺎري. ﺑﻮدن و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر از ﺣﻴﺚ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدي و اﻗﻠﻴﻢ و.


فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

26 - توسعه مدل تصمیمگیری گروهی چندشاخصه ریسک- محور برای مدیریت مؤثر حوضه آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP : مطالعه موردی دشت مشهد (چکیده) 27 - مقایسه کارآیی سه .. 800 - کاربرد علم زمین آمار درتجزیه و تحلیل فرسایش و رسوب بادی (چکیده) .. 1427 - آر اس اس (RSS ) چیست و چه کاربردی می تواند داشته باشد (چکیده)


معرفی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران - مرکز تحقیقات مواد معدنی .

حال مشخصات مدارهای آسیا در خطوط فرآوری سنگ آهن چادرملو نیز بررسی شد. .. 800،000. تن در سال و قیمت. 1،000،000. ریال به ازای هر تن کنسانتره، سود حاصل از انجام مو. فقیت آمیز این پروژ. ه. 68،000،000،000. ریال در هر سال می باشد. ... همچنین مواد مصرفی و شیوه انجام کار را بیان می کند و می تواند برای طراحی مراحل پایلوت و صنعتی مف.


R - دانشگاه فردوسی مشهد

645 - Finite Element Simulation of Mechanical Behavior of TRIP800 Steel Under Different Loading Conditions Using an Advanced Microstructure-Based Model (چکیده) 646 - Design and ... 912 - آر اس اس (RSS ) چیست و چه کاربردی می تواند داشته باشد (چکیده) .. Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیک (چکیده)


دانلود کتاب ژئوتوریسم تألیف دکتر بهزاد حاج علیلو و مهندس بهرام

1340. ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور. ﺋژ: ﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ/ ﺑﻬﺰاد ﺣﺎج. ﻋﻠﻴﻠﻮ، ﺑﻬﺮام ﻧﻜﻮﻳﻲ. ﺻﺪر. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ. : ﺗﻬﺮان: داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر. ، .1390. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي. : دوا. زده. ،. 238. ص. ﻓﺮوﺳﺖ. : داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر. ؛ . 1761 . ف(. و ). ﻛﻤﻚ. درﺳﻲ. ك(. ) ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻏﻨـﻲ. ﺗـ. ﺮ ﻛـﺮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ. درﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ. و ﺑﺮ روي ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻲ. ﺷـﻮ. ﻧﺪ و ﻳـﺎ در. وﺑﮕـﺎه. داﻧﺸـﮕﺎه. ﻗﺮارﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗ. ﻮﻟﻴﺪ. و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﺘﻮا.


شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو):: فرآیند تولید .

سنگ آهن دارای هماتیت و یا مگنتیت (بالای 60% آهن) بعنوان کانه طبیعی شناخته شده و می توان از آنها مستقیماً‌در کوره ذوب فولاد استفاده نمود. . بندی خوراک و تأثیر پارامترهایی اعم از عیار سنگ آهن، میزان عناصر مضر مانند گوگرد و فسفر، می‌بایست به منظور تغلیظ (فراوری) موراد فوق رعایت گردد تا کنسانتره به مشخصات مورد نظر دست یابد.


نانوذرات بر مشخصات ساختاری و مغناطیسی جریان بررسی اثر امواج .

چند دقیقه، تمیز بودن سازوکار، بدون نیاز به تجهیزات. پیچیده و گران. قیمت، روشی ساده، ارزان و مقرون. هب. صرفه است که امکان. تولید انبوه این نانوساختارها را. فراهم آورده و خواص ساختاری و مغناطیسی. محصوالت را با تنظیم شرایط اثرگذار بر فرآیند. الکترواکسیداسیون به. گونه. ایی مطلوب تحت کنترل ق. رار. می. دهد و. از این. رو. می. توان آن.


بنيسي صمد

1 فوریه 2017 . انتخاب، محاسبه. ي توان الزم براي آسياهاي گلوله . 10- Yahyaei M., Hadizadeh, M., Banisi, S., “Modification of SAG mill liner shape based on 3-D liner wear .. مشخصات مهم سنگ معدن كه در انتخاب نوع و. اندازه تجهيزات ب. ه. كار گرفته می. شوند،. عبارتند از: سختی، چقرمگی،. سايندگی، مقدار رطوبت و كانی. سازي. گونه.


اﻳﺮان ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻬﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﻃﺮح و - UNIVER30t

9 ا کتبر 2017 . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ: ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺮان، .1392. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي: ض،. 392. ص. ﻓﺮوﺳﺖ: ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان؛ ﻣﺒﺤﺚ .9. ﺷﺎﺑﻚ: 3-012-301-600-978. وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ: ﻓﻴﭙﺎ. ﻣﻮﺿﻮع .. و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ را در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده. اﻧﺪ،. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮري را ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳ. ﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ،.


ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آب ﺷﯿﻤﯽ - شرکت پالایش نفت تبریز

ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ. آورد ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮان. آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. : اﻟﻒ. ) ﺧﻮردﮔﯽ ﺟﺪاره. ﺑﻮﯾﻠﺮ، ﺻﻔﺤﺎت ﯾﺎ ﺗﯿﻮب. ﻫﺎي ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ. ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﯿﺎر، ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ. دﯾﮓ ﺑﺨﺎر و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺒﺐ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯽ. ﺷﻮد ... زداﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ دارد ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد اﺑﺰار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰي ﺑﻮﯾﻠﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻮﯾﻠﺮ از ﻧﻮع ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻣﺎي ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺑﻪ. ﺣﺪود. 800 o. C. رﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻃﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ.


Pre:چین وضعیت زمین نادر
Next:میکرون الک مش و تبدیل