سیمان شن تثبیت سطح پایه

سیمان شن تثبیت سطح پایه,

ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد اﻓ - مهندسی عمران مدرس

22 ا کتبر 2014 . ﻫﺎ، ﺗﺜﺒﻴﺖ آن. ﻫﺎ اﺳﺖ . آﻫﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧـﺎك. ﻫـﺎي. رﻳﺰداﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫـﻚ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ... وزن. ﻣﺨﺼـﻮص اﻓﺰودﻧـﻲ ﻓـﻮق. 2/1 kg/lit. ، و. RB-PC 386. اﻳـﻦ. ﻣﺤﺼﻮل ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻳﻊ اﻓﺰودﻧـﻲ ﻓـﻮق روان. ﻛﻨــﻨﺪه ﺑـﺘﻦ ﺑـﺎ. ﺧـﺎ. ﺻﻴﺖ ﺣﻔﻆ اﺳﻼﻣﭗ زﻳﺎد و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻫﺎي ﺑـﺎﻻ. و ﺑﺮ. ﭘﺎﻳﻪ.


مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با سیمان، و مقایسه بررسی آهک و .

وزن مخصوص. خشک خاک و افزایش رطوبت بهینه نسبت باربری کالیفرنیا و. مدول االستیسیته هر سه نوع خاک رس. است . همچنین بهبود. مقاومت به مقدا. ر زیاد متاثر از زمان و . سیمان عموما به. عنوان چسباننده برای چسباندن شن و ماسه و ساختن بتن و. تثبیت مصالح سنگ. دانه. ای استفاده می. شود . در خاک. های ریز دانه. رسی یک واکنش پوزوالنی.


های روان تثبيت شن برای ارزيابی کارايی رسوب ميکروبی کربنات .

تثبيت شن. های روان. مهدی ملکی کاکلر. 3. ، سيروس ابراهيمی. 2. *،. فرخ اسدزاده. 1،. مهرداد امامی تبريزی. 7 .1. دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی،. دانشکده ... مترمربع. بر ساعت. است که نشان. دهنده. ی اثر بسیار چشمگیر. MICP. در کنترل فرسایش بادی به. ویژه در سرعت. های باالی باد است. سطح نمونه شاهد. سطح نمونه سيمانی.


سيمان

در صورت وجود فاصله مناسب بني سطح چوب و زمين، جريان هوا زير كيسه ها برقرار شده ، از مرطوب شدن آنها جلوگيري مي كند (شكل 2 6) . عدم رعايت نكته پنجم باعث مي شود سيمان در كيسه هاي زيرين تحت فشار قرار گيرد و در اثر جذب اندكي رطوبت كلوخه شود (شكل 2 6). نكته ششم نيز در اين رابطه است كه اگر احتمالاً يكي از محموله هاي رسيده به.


GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) بتن مسلح به الیاف شیشه .

25 دسامبر 2017 . این فراورده یکپارچه و توپر، مخلوطی از سیمان با شن و ماسه است که در اثر تماس با آب سفت و سخت شده و از دوام و مقاومت بالایی برخوردار است. در گذر زمان ساختار بتن ها .. 1 درصد وزن سیمان می باشد. در ساخت بتن GFRC از روان کننده های پایه کربوکسیلات استفاده می شود که در بازار با رنگهای سبز، آبی و قهوه ای وجود دارند.


سیمان شن تثبیت سطح پایه,

تمام صفحات - توليد / نحوه توليد سيمان

1ـ در صورت انتقال سیمان از كارخانه به كارگاه به صورت كیسه‌ای ، حتماً سطح بارگیر تریلی با برزنت یا پلاستیك پوشیده شود. 2ـ هنگام تخلیه و انتقال كیسه‌ها از پاره‌ شدن آنها جلوگیری شود. 3ـ كیسه‌های رسیده به كارگاه در انبارهای سرپوشیده نگهداری شوند یا روی آنها روكش پلاستیكی قرار گیرد. 4ـ به هیچ وجه كیسه‌ها روی زمین چیده نشوند.


مصالح ساختماني

پایه هـای اقتصـاد هـر کشـور بـه شـیوة اسـتفاده از منابـع طبیعـی، به ویـژه منابـع زمینـی بسـتگی دارد، بـر ایـن. اسـاس اگـر بـه ایـن امیـد باشـیم کـه .. یـا شـن(. 4- وزن حجمی مصالح ساختمانی )وزن فضایی یا ظاهری(. 5- وزن مخصـوص مصالـح سـاختمانی، جـدول 2-2 وزن مخصـوص فضایـی مصالح رایـج در کارهای سـاختمانی. را نشــان مــی دهد. 6- پوکی.


Untitled

ﭘﺎﯾﻪ. ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ، ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺮﺁوﺭﺩ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺍﺟﺮﺍی. ﻫﺮ ﺑﺨﺶ. ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ. ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺑﻪ. ﯾﮏ. ﺭﺷﺘﻪ. ﺍﺳﺖ. ، ﻃﺒﻖ. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺑﻬﺎی. ﭘﺎﯾﻪ. ﺭﺷﺘﻪ. ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ. ﺗﻬﯿﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ .. ﺟﺪوﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻼﺕ. ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﻼﺕ. ﺷﺮﺡ. ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎ. ﻥ. 1:6. ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ. 1:5. ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ. 1:4. ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ. 1:3. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﯿﻤﺎﻥ. 200. 225. 285. 360. ﺷﺮﺡ.


ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد اﻓ - مهندسی عمران مدرس

22 ا کتبر 2014 . ﻫﺎ، ﺗﺜﺒﻴﺖ آن. ﻫﺎ اﺳﺖ . آﻫﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧـﺎك. ﻫـﺎي. رﻳﺰداﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫـﻚ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ... وزن. ﻣﺨﺼـﻮص اﻓﺰودﻧـﻲ ﻓـﻮق. 2/1 kg/lit. ، و. RB-PC 386. اﻳـﻦ. ﻣﺤﺼﻮل ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻳﻊ اﻓﺰودﻧـﻲ ﻓـﻮق روان. ﻛﻨــﻨﺪه ﺑـﺘﻦ ﺑـﺎ. ﺧـﺎ. ﺻﻴﺖ ﺣﻔﻆ اﺳﻼﻣﭗ زﻳﺎد و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻫﺎي ﺑـﺎﻻ. و ﺑﺮ. ﭘﺎﻳﻪ.


سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خا

سیلیسیم و آلومینیم به وسیله اتمهایی با ظرفیت کمتر، سطح. ذرات کانیهای . سیمان دارای. مواد پوزوالنی بوده و در کنار آب تبدیل به ماده چسباننده ای. شده ودانه های خاك را به همدیگر پیوند می دهد. با این حال. استفاده از سیمان برای تثبیت خاکهای ریزدانه با دامنه خمیری. زیاد توصیه .. به عنوان چسباننده برای چسباندن شن و ماسه و ساختن بتن.


سیمان شن تثبیت سطح پایه,

تمام صفحات - توليد / نحوه توليد سيمان

1ـ در صورت انتقال سیمان از كارخانه به كارگاه به صورت كیسه‌ای ، حتماً سطح بارگیر تریلی با برزنت یا پلاستیك پوشیده شود. 2ـ هنگام تخلیه و انتقال كیسه‌ها از پاره‌ شدن آنها جلوگیری شود. 3ـ كیسه‌های رسیده به كارگاه در انبارهای سرپوشیده نگهداری شوند یا روی آنها روكش پلاستیكی قرار گیرد. 4ـ به هیچ وجه كیسه‌ها روی زمین چیده نشوند.


مصالح ساختماني

پایه هـای اقتصـاد هـر کشـور بـه شـیوة اسـتفاده از منابـع طبیعـی، به ویـژه منابـع زمینـی بسـتگی دارد، بـر ایـن. اسـاس اگـر بـه ایـن امیـد باشـیم کـه .. یـا شـن(. 4- وزن حجمی مصالح ساختمانی )وزن فضایی یا ظاهری(. 5- وزن مخصـوص مصالـح سـاختمانی، جـدول 2-2 وزن مخصـوص فضایـی مصالح رایـج در کارهای سـاختمانی. را نشــان مــی دهد. 6- پوکی.


Untitled

ﭘﺎﯾﻪ. ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ، ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺮﺁوﺭﺩ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺍﺟﺮﺍی. ﻫﺮ ﺑﺨﺶ. ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ. ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺑﻪ. ﯾﮏ. ﺭﺷﺘﻪ. ﺍﺳﺖ. ، ﻃﺒﻖ. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺑﻬﺎی. ﭘﺎﯾﻪ. ﺭﺷﺘﻪ. ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ. ﺗﻬﯿﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ .. ﺟﺪوﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻼﺕ. ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﻼﺕ. ﺷﺮﺡ. ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎ. ﻥ. 1:6. ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ. 1:5. ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ. 1:4. ﻣﻼﺕ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ. 1:3. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﯿﻤﺎﻥ. 200. 225. 285. 360. ﺷﺮﺡ.


CBR PLUS و نانوپلیمر آهک سیمان، تأثیر ۀ مقایس ها . - ResearchGate

رطوبت است، که باعث. ناهمواری سطح روسازی و یا شکست آن. می. شود . یکی از. روش. های. برخورد. با. مشکل. تورم خاک. های رسی. در راه. سازی. ،. تثبیت. آن. ها. با مواد افزودنی. است . این. مقاله به برر. سی. تأثیر. سه نوع. ماد. ۀ. افزودنی. بر. تورم دو نوع خاک رس می. پردازد . افزودنی. های. استفاده. شده. شامل دو نوع تثبیت. کنند. ۀ. متعارف. آهک. و سیمان.


شناخت مواد و مصالح ساختمانی

پایه. ای. ) ابعاد. و. اندازه. ها،. وزن،. جرم. مخصوص،. جرم. مخصوص. فضایی،. تخلخل،. سطح. ویژه. (. •. تأثیر. فیزیکی. آب. و. رطوبت. ) قابلیت. جذب. آب. ،. ضریب. نرمی، ... فيزیكي. در. خاك،. قير. است . اختالط. خاك. با. قير. معموالً. بر. ای. خاكهای. درشت. دانه. نظير. شن. و. ماسه. مناسب. است . خاكهای. ریزدانه. در. صورتي. قابل. تثبيت. با. قير. هستند.


سیمان شن تثبیت سطح پایه,

بتن فوم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فوم بتن (foamed concrete) یا بتن سبک به عنوان مصالحی که چگالی آن بطور قابل ملاحظه‌ای از بتن معمولی پایین‌تر است، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وزن ساختمان‌ها، به‌ویژه در قسمت غیره سازه‌ای داشته باشد. بتن همراه با ماده کف‌ساز با پایه شیمیایی و پروتئین حیوانی را بتن فوم می‌نامند. این نوع بتن علاوه بر داشتن مزایای بتن معمولی.


نشریه 55 بخش سوم - گروه بین المللی کارخانجات آذرخش

باید توجه داشت که ماله کشی زیاد باعث جمع شدن قسمت نرم ملات روی سطح کار شده و انقباض بیشتر لایه را سبب می گردد . برای پرداخت لیسه ای به طریق خشک برای 0 میلیمتر استفاده شود. / 0 تا 7 / سطوح افقی، باید از الک به چشمه 51 تا 2 میلیمتر باشد و با ماله کشی سریع صاف شود تا سیمان / قشر روی اندود تازه باید به ضخامت 5 آب اندود.


حذف آلاینده‌های آب با استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی - ستاد نانو

آهن صفر ظرفیتی گونه های دیگری از آالینده ها نظیر فلزات سنگین، فسفات و آرسنات را روی سطح اکسید شده. خود جذب سطحی می کنند و . روی موادی از قبیل رس، گرافیت، شــن و بسیاری از مواد دیگر تثبیت می کنند تا سطح ویژه افزایش یافته و این. ذرات بتوانند عکس .. بهره گیری از جاذب های نانو بر پایه آئروژل ها در. حذف آالینده های نفتی.


سیمان شن تثبیت سطح پایه,

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بررسی مقایسه تاثیر آموزش ایمنی و بهداشت کار به دو روش جاری و پویایی در ارتقاء سطح دانش و نگرش کارگران معادن شرق شهرستان اصفهان - 1381. 26. بررسی میزان . تجزیه و تحلیل آماری و بررسی اقتصادی حوادث ناشی از کار در معدن و کارخانه سیمان کرمان. 39. .. مدل سازی تفرق امواج و محاسبه نیروی وارده دریایی به پایه های سکوهای وزنی


ﻫـﺎﯾﯽ ﻟﺮﺯﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﺍی ﺑﺘﻦ . ﻣﺠﺎوﺭ و ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﺑﺘﻦ ﺑﺴ

1 فوریه 2013 . ﺳﯿﻤﺎﻥ و ﻣﺎﺳﻪ. ) ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺍﺩﻩ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ. ﺯ. ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺁﺏ ﺁوﺭی ﺷﺪﺕ ﻧﻤﯽ. ﯾﺎﺑﺪ . ﺩﺭﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺑﺘﻦ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﺒﮏ ﺍﺳﺖ و ﯾـﺎ ﭼـﺴﺒﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺍﺯ. ﺗﺨﺘﻪ. ﻣﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ. ﺁﻟﯿﺎژ. ﻣﻨﯿﺰﯾ. ﻮ. ﻡ ﺍﺳﺘﻔ. ﺎ. ﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ . ﺗﺨﺘﻪ. ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻤﯽ ﻓﻘﻂ. ﺧﻤﯿـﺮ. ﺳـﯿﻤﺎﻥ وﻣﺎﺳـﻪ ﺑـﺴﯿﺎﺭ ﺭﯾـﺰ. ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺭﺍ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﺩﻫﺪ و ﺍﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﺻﺮﻑ ﻣﺎﻟـﻪ. ﮐـﺸﯽ ﻣـﯽ. ﺷـﻮﺩ و ﻫﻤﭽﻨـ. ﯿﻦ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺘﻦ. ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽ. ﮔﺮﺩﺩ.


برگزاری-نهمین-نمایشگاه-بین‌المللی-صنعت-سیمان-بتن | اخبار .

ایران‌ که چهارمین کشور در زمینه تولید سیمان در سطح جهان و اولین در سطح خاورمیانه است، یکی از مراکز مهم واردات سیمان برای کشورهای منطقه و خاورمیانه محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که حتی بزرگترین صادرکننده سیمان جهان یعنی چین نیز، . اين هلدينگ با ابتكار و راه‌اندازی کارگروه تثبیت بازار، صنعت سیمان را در تمام نقاط کشور حمایت کرد.


ایران سیمان صنعت بررسی - بانک خاورمیانه

در تعیین قیمت. های پایه اروش صادراتی در مرزهای خروجی و نظارت بر نحوه رعایت قیمت. ها در سطح بازارهای صادراتی به. تفکیک بازارهای هدف و اتخاذ تدابیر الزم. برای. حفظ و صیانت از مناا ملی کشور و همچنین مناا شرکت. ها و بنگاه. های تولیدی. در راستای. جلوگیری و پرهیز از هرگونه راتار ساختار. شکن و مخرب در. بازارهای صادراتی هدف و ارا. ئ.


مراحل ساخت ساختمان با اسکلت بتنی همراه با همیارناظر

19 آگوست 2015 . مراحل ساخت ساختمان با اسکلت بتنی همراه با همیارناظر برای اجرای ساختمان هاي بتني قالب بندی آرماتوربندی بتن شن و ماسه همیار ناظر مهندس ناظر کنترل. . تعداد این پایه ها باید آنقدر باشد که به خوبی بتواند وزن آرماتور و بتن و کارگران و وسایل بتن ریزی را تحمل نماید . معمولاً هر قدر تخته قالب بندی نازکتر باشد باید.


بتن پاشی شاتکریت- سازه نگهبان نیلینگ- شرکت مهندسی حفار .

بتن پاشی شاتکریت- بتن پاشیده، نوعی بتن متشکل از سیمان، ماسه و شن است که از طریق یک شیلنگ تحت فشار هوا با سرعت زیاد روی سطوح حفاری شده سنگ پاشیده میشود. . بتن پاشی بر حسب نوع کلاس تحكیم قبل و بعد از نصب توری فولادی (وایرمش) روی سطوح حفاری انجام گرفته و سپس حفاری گمانه تزریق روی سطح شاتكریت شده.


سیمان شن تثبیت سطح پایه,

ﺎن اﺳﮑﻨﺒﯿﻞ و ﺗﺎغ ﮔﯿﺎﻫ ﯽﻣﺎﻧ زﻧﺪه اﺳﺘﻘﺮار و ﺑﺮ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣ - دانش آب و خاک

9 آگوست 2014 . survival and survival percentage were observed in the Fars, Paya, Polimer and cement mulches and the maximum .. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ. داري در ﺳﻄﺢ. اﺣﺘﻤﺎل. 1%. دارﻧﺪ و از. وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. واﻋﻈﯽ (. 1389. ) در. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎﻟﭻ. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﻣﻬﺎر. ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎدي و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻦ. ﻫﺎي روان، .. ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ: ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﺎ ﭘﺎﯾـﻪ. آﺑﯽ. R.


Pre:سنگ شکن موبایل 20T تولید / H
Next:چانگشا ماشین سنگزنی بتنی